PDA

View Full Version : MarketPages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

baocuong
02-15-2012, 03:30 PM
Hôm nay thấy tình hình Âu Châu rắc rối quá nên bán hết NOK @ 5.17

baocuong
02-16-2012, 09:17 AM
WASH SALE 101:

Sáng nay mới in "2011 Consolidated Forms 1099" của Ameritrade thấy năm nay có thêm mục "Wash Sale Loss Disallowed" nên google "wash sale loss" để xem có gì mới lạ không thì thấy có mục "Wash Sale 101". Trong đó có bài "Tax Guide For Investors" của Fairmark.com chỉ rất rõ ràng về cách khai thuế, nên BC nêu ra ở đây để các bạn nào chưa quen với wash sale loss disallowed có thể khai thuế dễ dàng hơn.

Sydney
02-16-2012, 10:38 AM
Anh PN khi'u cho. thie^.t man . Vie^'t ta('t cu~ng tuy` tu*` chu*~ cho*' . Chu*~ ace na`y tho^ng du.ng ma` . :D
Ba'n Nflx, 124s. Se~ ba'n bac @8.15s, gluu va` mobi ne^u' no' le^n 5s. Mua PMRW for short term @2.95 se~ mua qtww ne^u' no' xuo^'ng 1.01s. :D

Tha(`ng PCX đang le^n la.i , Sis HD co' bie^'t đo.c chart ko ? nha?y va`o mua lu'c na`y đu*o*.c ko ?

Sutuhaddong
02-16-2012, 12:15 PM
Cai' stock na`y tu*` lo^~ cho to*'i lo^~ ...ne^u' la` HD thi` chu*a mua vo^ dda^u . cho*` mo^.t tho*`i gian nu*~a coi sao dda~ .
HD ddang theo do~i GTIV. cai' stock na`y ra^'t co' trie^?n vo.ng . Va` cai' SQNS nu*~a . Bu*~a nay mua qtww 0.95s-1.001s ...HD co' linh ti'nh ...cai' stock na`y se~ run trong nay mai . Hy vo.ng hong ddo'an tra^.t . :D

Sydney
02-16-2012, 01:01 PM
Thanks sis , sis mo*'i mua PRMW va` qtww pha?i ko ?
mua 1 mi`nh sao Sydney teo qua' , co' ngu*o*`i mua chung đo*~ so*. ho*n a' :)

Sutuhaddong
02-16-2012, 01:30 PM
Fa?i, mua PRMW @2.95s hai ho^m truo*'c . Bu*~a nay mua 3Ks QTWW . Mi' cai' stocks na`y le^n xuo^'ng ba^'t thuo*`ng la('m . Canh no' le^n nhie^`u trong mo^.t nga`y thi` tha?y nhe . Thuo*`ng thuo*`ng no' le^n nhie^`u thi` xuo^'ng cu~ng nhie^`u . Vo*'i gia' na`y ne^'u co' tuo^.t xuo^'ng cu~ng hong so*. ddi mo'c bo.c . :D

PhuongNam
02-16-2012, 05:51 PM
Ho^m nay thi truong` le^n xuong bat thuong` , dang lam` tax thi` bi mot wash sale , khong biet co nuong HD bi wash sale nao` chua sao cu' mua tum` lum.

Sutuhaddong
02-17-2012, 12:49 PM
Ho^m nay mua the^m 2ks qtww @2.90s . Tua^`n sau ne^u' xuo^'ng nu*~a se~ mua nu*~a . Nhu*'t ddi.nh fa?i la^y' la.i vo^'n la^~n lo*`i cu?a tha(`ng na`y . Nok bu*~a nay le^n kha' bo^.n .
Anh PN , HD bi. to*'i mi' cai' wash sale la^.n . cu?a tha(`ng motr ,bac qtww ...cu?a tha(`ng motr mua ba'n wa tho*i` ha.n mo^.t tha'ng ma` no' va^~n cho la` wash sale . Go.i tu.i scottrade khi'u na.i ...tu.i no' no'i ke^u down load cai' form khi? gi` ddo' ddie^`n vo^ ro^`i go*?i cho tui. IRS khiu' na.i ...HD tha^y' ma('c co^ng wa' ne^n tho^i ke^. . Na(m nay HD kho^ng tu*. khai ma` muo*'n nguo*`i khai . Chu*a khai nu*~a . Dde^? coi tui. no' khai la`m sao co' gi` HD se~ bao' cao' sau .

PhuongNam
02-17-2012, 01:28 PM
Sao QTWW duoi' $1.00 ho^m nay ma` HD phai? mua @2.90s . Bo cho tiep tip ha?

Sutuhaddong
02-17-2012, 01:53 PM
No ba^'m lo^.n . la` 0.90 ba^'m so^' 0 ma` sao no' cha.y ra so^' 2 ki` dzi. . cha('c ddang nghi~ to*'i tha(`ng prmw . :D

PhuongNam
02-20-2012, 08:34 AM
Chac phai trade o Scottrade nhu HD va anh BC , co' may hang? no' restrict vai stocks minh khong mua duoc, hoi? no' no' noi' hang? khong cho trade va khong biet ly do . Day khong phai la penny stocks ????? HD biet tai sao khong ?

Sutuhaddong
02-20-2012, 08:45 AM
Co' nhie^`u ha~ng no' limit trade /stocks . Scottrade trade dduo*.c nhie^`u ho*n ne^n tie^`n co` no' a(n ma('c ho*n mi' cho^? kha'c la` va^.y . $7/per. trade hong ca^`n bie^'t mua ba'n bao nhie^u. Ho^m nay market ddo'ng cu*?a . Anh PN ti'nh mua gi` va^.y . Nok co' bad news ...co' le~ stocks se~ xuo^'ng khi market mo*? cu*?a nga`y mai . :P Ngoa`i ra dow le^n ho^m nay ne^n nhu*~ng stocks kha'c se~ le^n . :D

PhuongNam
02-21-2012, 09:25 AM
NOK hom nay le^n nhung dang canh ban' , Rambus mua may thang dam chan tai cho, hy vong vai` thang' nua~ se~ co' tin vui trong ngay` hoan nan. Co tien nen mua them .

Sutuhaddong
02-21-2012, 02:45 PM
Market ho^m nay cha'n ga^`n che^'t ....canh mua thi` mua lo^~ co`n canh ba'n cha? ba'n dduo*.c cai' na`o . NOK ho^m nay kho^ng bi. cai' bad news la`m to^?n tha^'t la` mo^.t ddie^`u dda'ng mu*`ng . Ne^u' no' tie^p' tu.c le^n the^m va`i nga`y nu*~a HD cu~ng ba'n .
Nguye^.n vo.ng cu?a na(m nay nha^'t ddi.nh kho^ng ba'n lo^~ ba^'t cu*' cai' stocks na`o . :D

PhuongNam
02-21-2012, 05:49 PM
Ban' lo^? ro^`i mua lai thi` bi wash sale :)) , hinh` nhu anh BC va` HD co' khan nguyen trong dip cung' Tet tai chua` VN " la` tu` nay con chi? ban' cai' loi` chu' khong ban' cai' lo^? nua~ "

Sutuhaddong
02-21-2012, 07:38 PM
HD xa`i da^'u nga~ ro~ ra`ng a` nhen . Anh PN na`y pi. pa. wa' . =))
A`, we^n . Ba'c BC hi`nh nhu* dda~ ba'n lo^? i' lo^~ tha(`ng NOK ro^`i ...coi nhu*ng chu`a hong linh he'n . :))

Sutuhaddong
02-22-2012, 08:53 AM
Sydney o*i, bu*~a nay qtww run ro^`i nhe . So far HD gain dduo*.c 21% nhu*ng chu*a ba'n dda^u . Co`n Sydney muo^'n ba'n hay giu*~ thi` tuy` nhe ...nhu*ng co' gi` nho*' ddu*`ng ddo^? thu*`a he'n . :D

Sydney
02-22-2012, 10:38 AM
HaDong , ta.i sao cu*' vu*a` ba'n xong thi` tie^'c co`n mo*'i mua vo^ thi` ho^`i ho^.p .
ma^'y bu*~a nay Sydney ho^`i ho^.p qua' ne^n ni'n thinh , ho^m nay tha^'y qtww le^n ne^n mo*'i da'm lo' ma(.t ra ne`.
HD cho.n stocks hay qua' , co' the^? chi? ca'ch cho Sydney đu*o*.c kho^ng ?
Cha('c nga`y mai Sydney mo*'i ba'n , hy vo.ng no' le^n thêm 1 nga`y nu*~a :P

Sutuhaddong
02-22-2012, 10:54 AM
Hehehe ddo' la` chuye^.n thuo*`ng ti`nh cu?a huye^.n tho^i ma` . Ai mo*'i mua ba'n stocks cu~ng dde^`u co' cu`ng bi.nh he^'t . Ye^n ta^m ddi ...mua ba'n chu*`ng va`i na(m ...lo*`i/lo^~ chu*`ng va`i chu.c nga`n cai' he^'t bi.nh ddo' lie^`n ha` .
Hay hong ba(`ng he^n a' Syd. :D No'i cho*' cu*' theo do~i stocks mo^.t tho*`i gian thi` se~ ddoa'n dduo*.c ...hong tru'ng thi` tra^.t tho^i cho*' dda^u co' dduo*`ng kha'c . =))
Vo*'i gia' xa(ng da^`u hie^.n ta.i kha' cao ne^n ca'c nha` sa?n xua^'t se~ nghie^n ve^` xe cha.y ddie^.n ....thay cho gas .....ne^u' dduo*.c pho^? bie^'n nhie^`u tre^n thi. truo*`ng QTWW se~ ta(ng vo.t kho^ng thua gi` LNG hie^.n nay . Hy vo.ng HD ddoa'n hong tra^.t . :)

PhuongNam
02-22-2012, 01:14 PM
HD co' mua LNG luc' $4 khong ? mua lai QTWW luc' 60 cents ? neu co' xin chuc mung` co^ Uc' va` HD .
Hom nay THLD len qua' dam' qua mat DNDN , NFX va` FST cung nen tro^ng chung`
Hai co Uc' va` HD viet chu~ giong nhau, chac cu`ng hoc mot vo? duong `:))

Sutuhaddong
02-22-2012, 01:45 PM
HD co' LNG lu'c 5 ddo^`ng, khi xuo^'ng 4 ddo^`ng thi` mua vo^ the^m mo^.t mo*' nu*~a, nhu*ng khi xuo^'ng co`n ba ddo^`ng ma^y' thi` teo bu ri la.i hong da'm mua the^m . Bo^~ng du*ng no' nha?y le^n to*'i 11 ddo^`ng mi' thi` ba'n ro^`i . sau ddo' no' xuo^'ng la.i 10.50 ti'nh mua la.i nhu*ng ba'c BC ca?n ne^n bo? luo^n ...va` sau ddo' no' xuo^'ng 8 ddo^`ng ro^`i mo*'i le^n la.i to*'i ba^y gio*` . QTWW HD co' mo^.t mo*' lu'c truo*'c mua to*'i ga^`n hai ddo^`ng la^.n . Mo*'i ma^y' ho^m nay mua the^m mi' nga`n shares nu*~a vo*'i gia' tu*` $0.90-$1.01s ...Cai' stock na`y le^n vi` gia' xa(ng le^n ...thie^n ha. du*. ddoa'n tuo*ng lai xe co^. se~ thay da^`u ba(`ng ddie^.n ne^n tu*. cai' qtww dda^m ra sa'ng gia' .:D
HD he^'t tie^`n ro^`i, gio*` chi? co`n ngo^`i cho*` tha?y NOK dde^? mua WFT vo^ . Hy vo.ng tu*` dda^y to*'i ddo' wft kho^ng le^n nhanh wa' . :D
Cha('c va^.y ...PN ddo.c rie^'t coi chu*`ng ghie^`n ddo' nhe . =))

baocuong
02-23-2012, 12:46 PM
Về nhà hơn 10 ngày. Ngày nào cũng xem stock, nhưng chưa mua một single stock nào.
Có lẽ đi chơi dzui hơn và trở nên nhác tay khi mua bán stock. Thấy các bạn mua bán cũng ham lắm, nhưng chưa muốn nhãy vào lại.
Good luck to every one.

PhuongNam
02-23-2012, 04:38 PM
Anh BC mua ban' stock cho co' hoat dong , chu khong an thua du? nhu chi HD .
Vacation va` an duong tuoi toc' bac la` dieu hanh phuc' nhat' phai? khong anh BC ?
VVUS hom nay len qua' du~.

baocuong
02-24-2012, 06:28 AM
PN nói đúng quá.
Ở cái tuổi "nhân sinh thất thập cổ lai hy" của BC mà được trời cho còn sức khỏe và đầu óc còn sáng suốt là có phước lắm rồi. May mắn hơn nữa 3 đứa con của BC đều đã tự lập và có vẻ còn khá hơn bố của chúng, BC không phải lo lắng gì cã. Do đó BC chỉ biết cảm ơn trời phật và cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.
Việc mua bán stock như BC đã viết từ đầu là hobby của BC vì BC rất thích và cũng có mục đích để trí óc phải hoạt động (you don't use it, you lose it). Già như BC thì nên conservative mặc dù bản chất tự nhiên cũa BC rất là agressive, sồn sồn như PN thì nên moderate và các bạn trẻ như shtđ thì nên agressive.
BC rất thích đọc và tôn trọng các ý kiến của các bạn, theo dõi stock các bạn mua bán. Điều này rất bỗ ích, tăng thêm kiến thức cho BC.
Cầu chúc tất cã các bạn may mắn và thành công.
PS: Phải coi chừng cái thằng vvus vì cái sản phẩm qnexa cũa nó chẵng có gì mới lạ, chỉ là rượu cũ bình mới rất tương tự như fen-phen. Nó lên nhiều là do mấy anh chị WS pump rồi sẽ dump để trục lợi.

baocuong
02-24-2012, 07:00 AM
Tối hôm qua after hour OVTI lên nhiều vì có good earnings và outlook, bán bớt một nữa @ 18.20.

PhuongNam
02-24-2012, 08:29 AM
Chi HD oi , chi cho biet bao nhieu cai' xuan xanh , chu' de^? anh BC goi chi aggresive do' :((

Sutuhaddong
02-24-2012, 08:49 AM
Hehe anh ddoa'n coi HD nhie^u cai' ne` ? :D
Nok bu*~a nay le^n @5.84s co' lo*`i ro^`i . Ne^n ba'n /hong ne^n ba'n ? anh PN ba'n chu*a ?
Chu'c mu*`ng ba'c BC .

baocuong
02-24-2012, 01:09 PM
BC đoán sthđ khoảng thirty some thing. Có đúng không?
Hôm nay thấy CMG bắt đầu có vẻ topping (giá không lên nhiều, volume thấp) nên short @ 387.
Có thể cmg còn có thể lên chút đỉnh nữa nhưng rồi sẽ rớt nặng trong vòng vài tháng, một năm giống như krispy creme, netflix.
Đây là một trong những crazy bubbles do WS crooks tạo ra. Không có gì khôi hài và vô lý bằng giá của một mexican fast food chain là $387 trong khi giá một blue chip chỉ vài chục dollars.

Sutuhaddong
02-24-2012, 01:15 PM
Da. ,ba'c ddi la`m tha^`y bo'i dduo*.c ro^`i a. :)
Yeah, cu~ng co' ra^'t nhie^`u nguo*`i nghi~ va^.y ...Good luck ba'c nhe . :D

PhuongNam
02-24-2012, 01:32 PM
Coi CMG no' co' bao nhieu shares , neu co' it' shares thi` gia' no' cung~ dang` troi` nhu gia' stock cua? anh Buffet .
Co HD suong' chua khi anh BC doan' la` double teenager age, mot nguoi` dang danh' da^'m stock nhu vay phai? du? tuoi ung' cu? tong thong My~ , bang tuoi ong Rick , thua ong Ginrick chut' dinh? nhung thua ong Ron Paul

Sutuhaddong
02-24-2012, 01:38 PM
Hehehe , cho*`i, co' thie^.t hong dda^y ? anh PN ddoa'n HD bu*. du*~ dzi. sao ? =)) I' ma` hi`nh nhu* 35t la` co' the^? ra u*'ng cu*? to^?ng tho^'ng ro^`i an PN o*i . :D
Bu*~a nay anh co' ddi.nh ba'n NOK chu*a ? HD ddang fa^n va^n, kho^ng bie^'t ne^n ba'n hay giu*~ dda^y . Nghe no'i thu*' hai na`y NOK se~ co' big news, chu*a bie^'t to^'t hay xa^u' ...Co' le~ la` to^'t ...tho^i dde^? tua^`n sau nu*~a xem sao . :)

Sutuhaddong
02-24-2012, 04:16 PM
DNDN se~ ra ba'o cao' lo*.i tu*'c va`o Monday Feb. 27 . Lu'c 8am , truo*'c khi market mo*? cu*?a . Thuo*`ng thuo*`ng ca'c co^ng ty tuye^n bo^' earning sau khi market ddo'ng cu*?a kho^ng ha` . Sao tha(`ng na`y la.i tuye^n bo^' truo*'c khi market mo*? cu*?a ...co' the^? no' co' very good earning ...(hy vo.ng la` va^.y)Thu*' hai na`y la` do or die for dndn va` cu~ng cho HD luo^n . Hehehe

Sutuhaddong
02-27-2012, 07:53 AM
Market ddo? ru*.c ho^m nay ngoa.i tru*` LNG (gain 16% ). NOK ho^m nay xuo^'ng vi` a?nh huo*?ng thi. truo*`ng . DNDN earning hong kha' ho*n du*. ddoa'n ne^n no' xuo^'ng ....the^ tha?m . :( Mua bpax @0.79s .:D

PhuongNam
02-27-2012, 08:39 AM
NOK MacD =0 dang teen duong di len , den 7 hay khong thi` hy vong.
DNDN bao' cao' sau market on Friday hay truoc market on Monday thi` cung giong nhau thoi . May anh bio khi len thi minh` ngoi nhin` (VVUS) khi xuong thi` minh` cung ngoi nhin thoi

Sutuhaddong
02-27-2012, 10:17 AM
Va^.y la` anh PN ngo^`i no' dndn ddi le^n ddi xuo^'ng cho*' hong mua ba'n gi` huh ? :D
NOK vo*'i gia' hie^.n ta.i ra^'t good for long term . HD co' 4K s . cu*' dde^? ddo' coi sao ...

PhuongNam
02-28-2012, 09:14 AM
DNDN loi` nhung khong do ban' thuoc , cho nen se xuong lai $9 , canh me mua di co HD . VVUS xuong, biet truoc nhung khong short duoc uong qua'

tony1
02-28-2012, 10:50 AM
vvus đã từng bị fda từ chối thuốc diet, và tuần vừa qua tin là fda sẽ xem lại và sẽ công bố kết quả vào tháng 4. cho nên tuần qua giá của nó bay tuốc lên 25+. tn bị hụt khi nó ở giá 17 - 18 vì nhát tay. mấy anh bio stock chỉ mua bán theo news.
Hôm nay wnr tuyên bố lổ trong Q4, nên giá nó tụt lại, không biết cô HD bán chưa ? tn đã bán trong tuần qua rồi .
DJIA cứ dậm chân ở mức 13000 không thể nào vượt qua được, cứ nhít lên chút đỉnh là lại rơi xuống, không biết nó có lên được 14000 cho tới cuối năm không ? hình như qtww bị nasdaq warning giá của nó ở dưới $1/share có thể bị delisted.

Sutuhaddong
02-28-2012, 02:09 PM
HD ba'n wnr la^u ro^`i, set ba'n @18.50s bu*~a co' no'i ddo' nho*' hong ?:D
Cai' news ddo' cu~ ro^`i , lu'c nasdaq ra news thi` no' vo.t le^n ho*n $1/s. Cho*` ddi , qtww the^' na`o cu~ng le^n la.i, i't nha^'t la` ga^p' ddo^i a' .
Anh PN, dndn HD va^~n co`n giu*~ ...so far down 65% nhu*ng va^~n co`n up 60% ...hie^.n gio*` dndn oversold thi` ba'n ma^`n chi ...mai mo^'t no' le^n la.i ba('t hong ki.p luo^n a' .:D

baocuong
02-29-2012, 06:26 PM
Market hôm nay lúc mỡ cửa lên. Sau khi Bernanki tuyên bố slow recovery, market xuống trở lại cho đến khi đóng cửa. Rất khó biết ngày mai market sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên BC đoán là sau vài hôm thì nó lại lên vì trend vẫn là bullish. Hôm nay có mua rimm @ 14.16 và sẻ bán ngay nến nó lên hay xuống vài chục cents vì rimm vẫn chưa có một hướng đi rõ rệt chỉ nên day trade thôi.

PhuongNam
02-29-2012, 08:28 PM
Mua Rimm nhung gia hoi cao hon anh BC 20 cents, vai tram share cho vui cua vui nha` . Mua SGI hom truoc, cung day trade thoi.

baocuong
03-01-2012, 06:18 AM
PN ơi!
Hai anh em mình xui bửa nay rồi. Có 2 tin xấu cho rimm (ATF không xài blackberry nữa thế bằng iphone và một analyst downgrade rimm). Do đó rimm tụt xuống 13.45 lúc 8:00am bây giờ 8:17am lên lại 13.67.
Tuy nhiên theo BC nghĩ thì giá của rimm quá thấp rồi nếu so với các công ty khác như apple và sản phẩm cũng không tệ quá. Hôm qua chỉ định day trade thôi nhưng trong tình hình mới này nếu bán ngay thì bị lỗ nhiều nên có lẻ BC sẽ giữ rmm một thời gian xem sao.

Sutuhaddong
03-01-2012, 06:52 AM
Mobi gain 15% pre-market ...cu~ng he^n ho^m wa set ba'n mobi @4.50s ma` ba'n hong dduo*.c . :D Ho^m nay se~ mua FRO. Co' ai muo^'n hu`n hong ? $-)

PhuongNam
03-01-2012, 08:17 AM
Rimm cung~ nhu Cisco ky` truoc' , dien thoai cua? rimm xai` cho toan` the gioi' , khong phai? ai cung~ co' tien mua I phone ca? . Voi' gia' nay` cu' vai` thang' nua~ se~ len lai nhu Cisco. Mua drys nay mua them fro , hai hang? nay` hang? nao` manh hon co HD ? Mobi doi no' jump them vai` dot nua~ moi' ban' .:)>-

Sutuhaddong
03-01-2012, 08:31 AM
Hi anh Nam . Ne^'u co' tie^`n thi` mua ca? hai ddi . HD co' drys mua vo^ @2.60s mua mi' tua^`n truo*'c . FRO mo*'i mua ho^m nay @5.51s Order truo*'c gio*` mo*? cu*?a . Drys cho short term co`n FRO thi` HD se~ dde^? long term .
MOBI co' the^? le^n to*'i $6s . Anh Nam co`n giu*~ no' kho^ng ?
RIMM cha('c co`n la^u la('m mo*'i le^n la.i dduo*.c nhu* CSCO . Gio^'ng nhu* tha(`ng NOK ....the^' na`o cu~ng le^n nhu*ng hong bie^'t dde^'n bao gio*` tho^i ...:D
Ba'n BAC @8.15s

Sydney
03-02-2012, 12:13 PM
HaDong ,

SCEI le^n qua' , gio*` mua va`o co' đu*o*.c ko ? hay đo*.i no' pull back .

Sutuhaddong
03-02-2012, 01:09 PM
Motr. earning bi. lo^~ nhu*ng hong xuo^'ng bao nhie^u ...dda^y la` li' do,
Motricity, Inc. (NASDAQ:MOTR) after opening at $1.10 hit high price of $1.23 and moved down -7.58% and at present session volume of 1.12 million shares was surprisingly lower than its average volume of 2.56 million shares.


The liquidity measure in recent quarter results of the company was recorded 1.08 as current ratio and on the other side the debt to equity ratio was 0.35 and long-term debt to equity ratio also remained 0.00. The Company had total cash at hand $17.75 million and a book value per share as $1.26 in the most recent quarter.
Vi` va^.y ne^n mua the^m dde^? ddo' cho long term . HD nghi~ dzi. . :D
Wow, SCEI le^n 31% cho ho^m nay ...mi' cai' stocks le^n nhie^`u trong mo^.t nga`y nhu* va^`y HD hong da'm ddu.ng to*'i dda^u . Vi` the^' na`o no' cu~ng xuo^'ng bo*'t vi` da^n chu'ng ba'n dde^? la^'y lo*.i . Gio^'ng nhu* MOBI ...Ho^m wa le^n 18% bu*~a nay ro*'t xuo^'ng muo^'n ddu.ng dda^'t .
Hie^.n gio*` HD chu*`a mo^.t so^' tie^`n dde^? fo`ng ho*`, ne^u' co' gi` ....stocks bi. ro*'t thi` co' tie^`n dde^? mua vo^ . Thi. truo*`ng hie^.n gio*` tha^y' ba^p' be^nh wa' ne^n Syd. ddu*`ng mua nhie^`u wa' . Ne^u' co' mua thi` fa^n chia ra mua nhie^`u la^`n ...cho*' ddu*`ng co' mua mo^.t la^`n . HD tha^y' mua nhu* va^.y i't bi. lo^~ ho*n . :D

Sydney
03-02-2012, 01:22 PM
Thanks sis ... va^.y Sydney chu*a mua ... tie^'p tu.c đo*.i :D

Sutuhaddong
03-02-2012, 01:37 PM
Fa?i, ne^n theo do~i no' mo^.t tho*`i gian ro^`i ha~y mua . Nha^'t la` stocks cu?a ba ta`u ...le^n xuo^'ng ba^'t thuo*`ng la('m .
GNOM ho^?m ra`y xuo^'ng wa' nhu*ng nha't tay dda^u co' da'm mua . Bu*~a nay no' le^n 10% luo^n . Ngo^`i do`m tie^'p . :D

Sydney
03-03-2012, 07:54 AM
Fải, nên theo dõi nó một thời gian rồi hãy mua . Nhất là stocks của ba tàu ...lên xuống bất thuờng lắm .
GNOM hổm rày xuống wá nhưng nhát tay đâu có dám mua . Bữa nay nó lên 10% luôn . Ngồi dòm tiếp . :D

Câu này nghe quen quen , Sydney cũng bị bịnh này ... thấy nó lên thì ham quá muốn mua
thấy nó xuống thì sợ quá ngồi nhìn ko biết bao giờ nó ngừng xuống. mà lạ lắm nó lên 1 cái ào làm mình trở tay ko kịp , còn khi nó lên ít ít mình mua vào thì ngày hôm sau nó xuống nữa , xuống nữa , bị cháy túi vài lần nên giờ nhát như thỏ , gan còn bằng gan muỗi . :D

Sutuhaddong
03-05-2012, 07:24 AM
Hehehe bi.nh na`y hi`nh nhu* ai cu~ng tu*`ng bi. wa . Cai' na`y go.i la` mua cao ba'n tha^'p thay vi` mua tha^'p ba'n cao . Mua stocks na`y gio^'ng nhu* ca^u ca' ...fa?i co' lo`ng kie^n nha^~n ...:D

Sutuhaddong
03-05-2012, 01:53 PM
Mua PRMW @2.47s. :D

tony1
03-06-2012, 10:43 AM
hai ngày thị trường xuống . Hôm nay DJIA xuống gần 200 điểm vì ai củng lo sợ hylap và giá dầu . giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao nếu vấn đề iran không có kết quả . giá dầu sẽ kéo sự phát triển kinh tế toàn cầu lại, việc tiêu xài của người dân giảm, cộng với cơn sốt hylap sẽ làm cho chauau sụp đổ . kinh tế Mỹ và trung quốc, nhật bản không thể nào vực kinh tế toàn cầu nếu thiếu bóng của châu âu . Chỉ số DJIA trong vài tháng tới có thể tuột xuống 12000 hoặc thấp hơn nếu sự việc cứ dậm chân tại chổ .

Sutuhaddong
03-06-2012, 02:09 PM
Sydney o*i, ho^m nay QTWW le^n ho*n 24% Syd. ba'n chu*a ? HD ba'n he^'t be^n reg. account ro^`i chi? chu*`a la.i be^n 401K tho^i. Cai' stock na`y nhie^`u nguo*`i mua wa' ne^n cu~ng ho*i nga.i . :D

Sydney
03-06-2012, 03:25 PM
Sis HaDong , Sydney ba'n la^u ro^`i , ba'n ca'i bu*~a Sydney no'i đo' , ho^m đo' no' ko le^n ma` đi xuo^'ng ne^n Sydney so*. market đi xuo^'ng nên Sydney ba'n ro^`i sis . :)

Ho^m nay market đi xuo^'ng ma` QTWW va` PRMW le^n thâ'y ham qua' đi .

Sutuhaddong
03-06-2012, 04:32 PM
Fa?i, HD bie^'t the^' na`o QTWW se~ le^n . Ta.i vi` kho^ng co' news gi` ma` no' xuo^'ng thi` the^' na`o cu~ng se~ le^n la.i . Nhu*ng vo*'i thi. truo*`ng the^' gio*'i hie^.n nay nha^'t la` be^n cha^u a^u, ddang ba^p' be^nh wa' . Ne^n tua^`n na`y HD canh co' cai' stock na`o lo*`i la` ba'n he^'t ...Dde^? tie^`n ddo' canh ma^y' cai' stocks mi`nh bi. lo^~ khi no' xuo^'ng nhie^`u mi`nh mua vo^ dde^? average la.i . Nhu* va^.y thi` mo*'i mau go*? vo^'n va` co' lo*`i le. cho*' ngo^`i cho*` no' le^n la.i thi` la^u la('m . Nhu* cai' PRMW ho^m wa HD bi. lo^~ 17% . Nho*` mua vo^ vo*'i gia' 2.47s ne^n ho^m nay dda~ co' lo*`i . :D

Good luck to everyone nhe . :D

Sutuhaddong
03-07-2012, 07:31 AM
QTWW gain pre-market 10%+ . Watch DSCO today . P down 24% . Market ba^y gio*` sao tha^y' o*'n wa' . He^? missed earning la` drop ma^y' chu.c fa^`n tra(m kho^ng ha` . Rie^ng tha(`ng wrn bi. missed hong nhu*~ng hong xuo^'ng ma` co`n le^n .
Ho^m wa do`m cai' chart cu?a tha(`ng qtww ...cai' co^ng ty cu?a no' tri. gia' co' 24mils. trong khi ddo' so^' stocks cu?a no' thie^n ha. giu*~ cu~ng la` 24mils. do`m tha^y' nga'n wa' ne^n HD ba'n bo*'t ...ai co' ngo*` dda^u no' hong xuo^'ng la.i ma` le^n tie^p' . :D
Cho*. mo*? cu*?a ro^`i, fa?i cha.y dda^y . :D

Sutuhaddong
03-07-2012, 07:46 AM
mua DSCO @4.85s

PhuongNam
03-07-2012, 08:39 AM
xang le^n , em qtww cung~ len. Thuoc duoc approve co HD mua DSCO

Sutuhaddong
03-07-2012, 09:16 AM
Da. fa?i . Cbn, thuo^'c dduo*.c fda approve ma` kho^ng le^n dduo*.c bao nhie^u . Mua DSCO chu*a gi` dda~ lo^~ 10% ro^`i . Se~ mua the^m dde^? average la.i . Ha~ng thuo^'c na`y cu~ng kho^ng nho?, co' the^? dde^? cho long term . :D
Anh Nam ho^?m ra`y co' mua ba'n gi` kho^ng ? :D

baocuong
03-07-2012, 09:51 AM
Sáng market lên và apple unveil new ipad. Thêm nữa hôm qua một anh analyst upgrade ovti lên $23 với lý do có thể có ovti chip trong new ipad. Thế là ovti lên hơn $2 trong 2 ngày. BC bán luôn 500 shares ovti còn lại @ 18.12 vì quả thật nếu có ovti chip trong ipad thì nó có thể lên đến $23 nhưng nếu không có thì nó có thể tụt xuống $14. Ăn ít no lâu ăn nhiều tức bụng nên BC lấy lời ít trước cho chắc ăn.
Hôm qua đã đễ order buy 2000 bac @ 7.75 nhưng nhác tay vì thấy tình hình KT thế giới không tốt nên cancel trước khi nó xuống tới 7.75. Nếu không thì bửa nay có tiền đi chợ rồi.

Sutuhaddong
03-07-2012, 11:27 AM
Da. ba'c BC no'i ddu'ng . Nha^'t la` ne^n ba'n truo*'c khi tuye^n bo^' earning . vi` ne^u' co' good earning thi` stock le^n chu*`ng 10% max . Nhu*ng ne^u' co' bad earning thi` xuo^'ng 20-30% la` thuo*`ng . Cai' na`y go.i la` a(n cha('c ma(.c be^`n . Ba'n co' lo*`i du` lo*`i i't cu~ng kho^ng bao gio*` coi la` lo^~ ca? . =))
Rim co' nhie^`u bad news wa', cha('c sau tuye^n bo^' earning co`n xuo^'ng nu*~a .
News:

Ahead of the company's March 29 earnings report, RIMM was hit with yet another price-target cut (http://www.schaeffersresearch.com/commentary/content/blogs/upgrades+downgrades+bac+emc+rimm+lulu+and+svnt/trading_floor_blog.aspx?single=true&blogid=110186). In a note to clients, analyst Tim Long said he was "more cautious on the timing and impact of BlackBerry 10 smartphones," and lowered his price target to $12 from $15. RIMM is just fractionally lower in today's trading, with the shares apparently exhausted by their 79.7% free-fall over the past year. Currently, the equity is trading less than one point away from eight-year low territory.

Sydney
03-07-2012, 01:49 PM
Fa?i, HD bie^'t the^' na`o QTWW se~ le^n . Ta.i vi` kho^ng co' news gi` ma` no' xuo^'ng thi` the^' na`o cu~ng se~ le^n la.i . Nhu*ng vo*'i thi. truo*`ng the^' gio*'i hie^.n nay nha^'t la` be^n cha^u a^u, ddang ba^p' be^nh wa' . Ne^n tua^`n na`y HD canh co' cai' stock na`o lo*`i la` ba'n he^'t ...Dde^? tie^`n ddo' canh ma^y' cai' stocks mi`nh bi. lo^~ khi no' xuo^'ng nhie^`u mi`nh mua vo^ dde^? average la.i . Nhu* va^.y thi` mo*'i mau go*? vo^'n va` co' lo*`i le. cho*' ngo^`i cho*` no' le^n la.i thi` la^u la('m . Nhu* cai' PRMW ho^m wa HD bi. lo^~ 17% . Nho*` mua vo^ vo*'i gia' 2.47s ne^n ho^m nay dda~ co' lo*`i . :D

Good luck to everyone nhe . :D


HaDong,

Sydney muo^'n ho?i ve^` Wash sale
Thi' du. ma^'y la^`n tru*o*'c sis mua PRMW cao , sau đo' sis mua the^m o*? gia' tha^'p ho*n ne^n average khi ba'n xong thi` sis co' lo*`i .
va^.y khi la`m thue^' , sis gom chung ta^'t ca? share = to^?ng so^' tie^`n mua , ro^`i tru*` ra tu*` tie^`n ba'n = co' lo*`i
hay sis la`m : ma^'y la^`n mua tru*o*'c thi` bi. lo^~ ( 1 by 1)
chi? co' mua la^`n sau cu`ng thi` co' lo*`i

Ne^'u tha^'p mi`nh mua the^m , va` khi ba'n tâ't ca? thi` co' lo*`i , ca'i na`y co' bi. go.i la` wash sale ko ?

Sutuhaddong
03-07-2012, 01:49 PM
Mua DSCO @4.15s . Average 4.43s not bad . Hy vo.ng mai no' le^n tie^p' . $-)

Sutuhaddong
03-07-2012, 01:54 PM
Ne^u' mi`nh mua sau ddo' ba'n lo^~ va` mua la.i ...thi` go.i la` wash sale . Co`n khai thue^' ra sao thi` HD kho^ng bie^'t, ta.i ox muo*'n nguo*`i ta khai .
Con ne^'u mi`nh mua tha^p' sau ddo' mua the^m va` ba'n co' lo*`i thi` hong fa?i wash sale . Ta.i he^~ co' lo*`i la` uncle sam la^y' thue^' ...short term thi` 15% ma` long term thi` 10% va^.y tho^i . Wash sale chi? fo`ng ngu*`a cho nhu*~ng nguo*`i ba'n lo^~ ro^`i mua la.i dde^? kho?i fa?i ddo'ng thue^' . Nghi~ la.i cai' tha(`ng uncle sam thie^.t la` cho*i cha ma`. Dda`nh chi.u tho^i ...ai bie^?u no' la`m cha .:D
Ho^m nay Syd. co' mua ba'n gi` kho^ng ?

Sydney
03-07-2012, 02:08 PM
khi la`m thue^' cho^~ capital gain - line 13 - no' na(`m trong pha^`n income , ne^n no' ti'nh nhu* tie^`n lu*o*ng
Sis du`ng form gi` ma` 15% for short term , va` 10% for long term gain va^.y ?
Ho^m nay Sydney order to buy DSCO limit @ 4.05 ma` mua ko đu*o*.c .

Sutuhaddong
03-07-2012, 03:40 PM
Theo Scottrade thi` no' ti'nh nhu* va^.y ddo' . Co`n mo^~i nguo*`i khai sao thi` HD kho^ng bie^'t . No'i la.i va^'n dde^` khai wash sale mo^.t chu't . Ne^u' Sdy mua ba'n ,ba'n mua lo*`i lo^~ ...ne^'u bi. wash sale (nghi~ la` mua ba'n trong vo`ng mo^.t tha'ng )thi` la` fa?i khai rie^ng tu*`ng luc' mua cu~ng nhu* ba'n cho*' kho^ng the^? khai chung dduo*.c . Fa^`n wash sale thi` kho^ng the^? khai lo^~ dduo*.c ma(.c du` mi`nh bi. lo^~ . Va^.y mo*'i go.i la` wash sale . Co' nghi~a la` no' (uncle Sam)nghi~ mi`nh cho*i a(n gian ...ba'n dde^? kho?i fa?i khai thue^' ro^`i mua la.i .

tony1
03-08-2012, 05:26 PM
Hôm nay powr báo họ có lời trong Q4 và hơn cả dự đoán của analysts (39.7 mill vs. 35.5 mill), net income tăng 600%, after hour giá stock từ 6.08 nhảy lên 6.57 share. p/e là 4.96 không biết ngày mai powr tăng hay dậm chân tại chổ ? tn đang ôm nó từ hai tháng nay.

alj báo Q4 hơi bị lổ so với dự đoán cho nên after market giá giảm từ 9.82 xuống 9.50/share. alj không lời nhiều trong lúc giá dầu tăng có thể do họ đóng nhà máy lọc dầu ở cali từ tháng 12, và sẽ mở lại trong Q2 nầy .

không biết ngày mai 2 stock nầy sẽ ra sao?

PhuongNam
03-09-2012, 09:07 AM
Nhu Tony doan', cai' loi` thi` le^n , cai' lo^? thi` xuong n gay hom nay.
Vu wash sale , tui trading firm no' se~ lam` cho minh` , no' se~ gui? 1 bang? cho IRS, Sis dung` lo, co' no' lo rui` . Theo thong le stock mua truoc thi` sale truoc', vi' du nhu Sis mua 400 shares stocks A gia' $10 , sau do' no' xuong $6 Sis mua them 600 shares nua~ . Len lai $8 thi` ban' . First come first serve , mua 400 shares $10 ban' $8 trong vong` 1 thang' thi` bi wash sale . Hoi? anh BC trong viec nay` ro? hon.
Theo PN nghi~ , tai sao minh` phai? mua 1 stock roi ban' cho no' met, HD va` CIS biet nhieu stocks , neu' ca? ba anh A, B, C hai co deu thich' , thi` mua anh A , xong mua anh B , xuong nua~ mua anh C , hay D . anh nao` co' loi` minh` ban' , cuu' anh kia , cai' do' tranh' wash sale rat nhieu.

Sutuhaddong
03-09-2012, 03:17 PM
Ba('t dda^`u gio*` tro*? ddi hong the`m no'i nu*~a .Ta.i vi`, hi`nh nhu* ca`ng no'i ca`ng sai . =))

baocuong
03-09-2012, 06:33 PM
Cái vụ wash sale rất phức tạp nhưng interesting. BC mới làm xong thuế và phải đương đầu với mấy chục cái wash sale. Dưới đây BC trình bày cách khai mẩu 8949 (schedule D) theo form 1099B và realized capital gain/loss report của Ameritrade.
Nếu muốn tự khai thuế thì phải dùng mẩu mới 8949 (form 8949) tức là mẩu D1 cũ đã được thay đổi và form 1099B cũa broker trong đó họ đã khai dísallowed wash sale loss và modified cost and other basis (tức là họ đã cọng disallowed wash sale loss vào cost của số stock bạn mua vào sau khi bán lỗ số stock trước. Hơi khó hiểu phải không?)
Khi viết vào mẩu 8949 mục nào có disallowed wash sale loss, bạn chép lại các con số đúng như trong form 1099B. Riêng ở cột (b) bạn dùng code "B". Ở cột (g) bạn chép disallowed wash sale bằng số âm (giứa 2 ngoặc đơn).
Ngay dưới hàng này bạn phải thêm một hàng nữa: Cột (a) bạn viết "Wash sale" Cột (b) dùng code "W". Bõ trống cột (c), (d), (e). Cột (f) bạn viết lại disallowed wash sale loss bằng số âm (dấu trừ hoặc giữa 2 ngoặc đơn). Cột (g) bạn viết lại disallowed wash sale loss nhưng bằng số dương (không có dấu âm phía trươc hoặc ngoặc đơn).
Riêng các stock mà bạn mua trong năm 2010 hoặc trong vài trường hợp nào đó, broker không có báo cáo basis costs (danh sách b hoặc c) thì bạn phải in "Realized Capital Gain/Loss Report" đễ tìm ra cost điền vào cột (f) và wash sale disallowed (nếu có) để điền vào cột (g) như trên.
Cách viết này căn cứ theo 1099B của Ameritrade. Có thể các broker khác có cách trình bày khác. Các bạn nên tham khảo với họ.

PhuongNam
03-10-2012, 11:29 AM
Co HD da^u co' gi` sai da^u ma` khong them` "noi'" nua~ , hon nua~ trong day ai cu~ng "vie^'t" chu ai co' noi' da^u, phai? khong co HD ? mong co^ tiep tuc " vie^'t" va` sau do' anh BC o? ga^n` co^ chay xuong "noi'" cho anh BC biet mat. haha

Sydney
03-12-2012, 08:26 AM
Ca'm o*n Anh BC va` anh PN , na(m ro^`i Sydney ko bi. wash sale, nhu*ng muo^'n bie^'t coi khai thue^' co' complicate ko đe^? ma` tra'nh. vi` đo^i khi so*. qua' ba'n vo^.i , to*'i lu'c xong ro^`i muo^'n mua qua' ma` pha?i đo*.i 30 nga`y thi` no' la.i le^n la.i ... tu*` nay pha?i ra'ng nho*' buy thêm khi no' đi xuo^'ng chu*' ko ba'n a^?u nu*~a .

HaDong , no'i nhu* sis thi` Sydney mo*'i la` ngu*o*`i ne^n i't no'i ne` , ta.i vi` stock na`o Sydney ho?i trong đa^y cu~ng đe^`u đi xuo^'ng he^'t , nhie^`u lu'c Sydney tu*. nhu? , ca'i stock na`o ti'nh mua mi`nh sell short thi` xa'c xua^'t co' lo*`i se~ cao ho*n ... :D

baocuong
03-13-2012, 06:24 AM
Hôm qua bán alu @ 2.35. Bửa nay mua lại alu @ 2.31. Lý do là Âu Châu có good news, có thể những stock như alu, nok có thể lên lại. Lý do những stock này xuống nhiều vì chúng là target của shortseller trong thời gian vừa qua. Các bank stock có thể tiếp tục lên từ nay đến thứ năm vì investors tin các bank sẽ pass stress test. Sau khi Fed công bố kết quả stress test vào thứ năm, chúng có thễ xuống (buy on rumor and sell on news)

tony1
03-13-2012, 01:09 PM
hôm nay các bank stock tăng mạnh là do có tin bac và jpm pass tress test của FED, đồng thời jpm có kế hoạch tăng tiền lời mổi share thêm vài cent, và mua lại 15 bill stock. jpm nhảy vọt từ 40+ lên 43+. Không có tin xấu nào của châu âu làm cho thị trường tăng mạnh hôm nay, chờ thêm vài ngày nữa bán những stock có lời :) . đối với bac, tn sẽ giử longterm, hiện tại gain hơn 24% .

mùa hè xấp tới nếu tình hình iran không ổn thỏa, giá dầu tăng cao thị trường có thể dao động mạnh .

chú bc còn giử csco không, tn đang lưỡng lự không biết bán hay giử vì đang lời hơn 11% . tn cũng sẽ bán powr $7 nếu nó đụng chắc phải chờ thêm vài ngày . alj nếu 8 hay 7+ sẽ mua vào, vì Q4 nó chỉ có lời không băng dự đoán .

baocuong
03-13-2012, 01:28 PM
Đã bán csco lâu rồi. Chỉ còn giữ bac và c. Có thể csco còn lên chút đĩnh nữa đến cuối tháng này ngoại trừ có bad news về Âu Châu.

baocuong
03-14-2012, 06:46 AM
Sáng nay thấy bac lên nhiều, bán trước giờ market mở cửa @ 8.7. Đến 9:45am mua lại bac @ 8.60

Sutuhaddong
03-15-2012, 11:12 AM
Anh Nam cu~ng sai ro^`i . Trong na`y la` type cho*' dda^u co' ai vie^'t bao gio*` . Ta.i anh va` Sdy. niu' keo' HD mo*'i vo^ la.i ddo' nhe . :D gio*~n tho^i cho*' theo Bloomberg 5 cai' news ve^` stocks thi` chi? co' 4 cai' ddu'ng tho^i . Co`n mi' nha` fa^n ti'ch ta`i chi'nh thi` chi? ddu'ng co' 10% ...HD la` tay ngang ddoa'n kho*i kho*i 10 cai' stocks thi` it' nha^'t tru'ng cu~ng dduo*.c na(m cai' . va^.y la` ta`i gio?i i' la` he^n la('m ro^`i .:D
Sdy. no'i chuye^.n cu~ng ma('c cuo*`i ghe^ ...ddu'ng va^.y . Nhu*ng bu*~a na`o Sdy thu*? short coi ...Sdy short xong no' hong le^n a`o a`o cu`i sao ? :D
Bac tu*` da.o pass gov stress test le^n wa' chu*`ng . Nhu*ng HD hong co`n giu*~ share na`o he^'t . NOK bu*~a nay le^n cu~ng kha' . PRMW va` FRO ,HD co' lo*`i ho*n 10% ro^`i . Hai em na`y co' good news ne^n bu*~a nay le^n ma.nh .
Tony, thuo*`ng thuo*`ng Tony giu*~ mo^.t cai' stocks le^n bao nhie^u % thi` ba'n ?
Ba'c BC , ba'c short sell nhie^`u ba'c ne^n dde^? y' Jva ...cai' stock na`y no' le^n xuo^'ng mo^~i nga`y co' khi ho*n $1/sh. ...canh no' mua ba'n trong nga`y de^~ kie^'m tie^`n a(n o^? ye^'n nhu*'t . :D

PhuongNam
03-15-2012, 01:51 PM
HD cho JVA , no' tu` $8 last week len manh trong tuan nay` , coi bo cung kho' an , du` buy hay short lam co HD

Sutuhaddong
03-15-2012, 02:25 PM
Ho^m wa jva no' xuo^'ng 11.75s muo^'n mua ghe^ nhu*ng ho?ng co' tie^`n . Ne^u' hong thi` bu*~a nay vo^ ma'nh ro^`i . Ho^m nay prmw tuye^n bo^' earning ma` hong bie^'t , fa?i bie^'t thi` dda~ tha?y ro^`i . Mi' cai' co^ng ty tu*` lo^~ to*'i lo^~ na`y tuye^n bo^' earning i't co' co* ho^.i tha('ng la('m .
Ho^m truo*'c anh ho?i Fro. va` frys ro^`i co' mua kho^ng ? hai cai' stocks na`y ho^m nay le^n kha' ghe^ . Fro. sau gio*` ddo'ng cu*?a gia' hie^.n ta.i la` $6.90s(11.65%) ...hong bie^'t gio*` to*i' 7 pm gia' no' ra sao .
Bu*~a nay dda so^' ca'c stocks dde^`u le^n . anh co' mua ba'n gi` kho^ng ?

tony1
03-15-2012, 05:25 PM
hôm nay stock lên mạnh vì có khá nhiều tin tốt, 1 số bank pass stress test, IMF bỏ ra 28 tỉ euro để cứu nguy Gree, jobless giảm . Bây gio(` chỉ còn có giá dầu bình ổn là stock sẽ tăng mạnh hơn nữa, có thể vài ngày investors sẻ selloff.

wft gần cuối ngày jump ụp, hình như option tới ngày expire và hedfund Cohen own củng cả trăm triệu share, hôm nay volume up gần double avg volume :) không tệ, phải chi mấy ngày trước mua thêm, ngày mai không biết up or down.

cô HD, tn ít để ý lời được bao nhiêu % lời thì bán, tn chỉ theo chart và news. Chắc phải coi lại cách trade của tn.

Hôm qua có tin đồn là walgreen có thể mua Rad làm cho stock của RAD tăng tới hơn $2 share, hôm nay đứng giá khoảng 1+ . Nếu walgree sáp nhập với rad , rad sẽ nhảy lên 4 share, đa số bác sỉ muốn walgreen và rad thành một; chờ xem nó ra sao ?

baocuong
03-15-2012, 05:50 PM
Thank you sthđ for your tip.
Bửa nay đi với ông bạn đến Gettysburg, PA chơi từ sáng sớm đến 7 giờ tối mới về nhà.
Sẻ xem xét JVA thử có short được hay không.

PhuongNam
03-16-2012, 08:32 AM
bua qua anh BC khong di PA choi, short thang JVA nay met rui` do' , anh thay thang BAC len bao nhieu thi` short duoc . May stock bank co' duyen voi PN hon may anh tech , 401 K len cung nho may anh bank. Chi? giu it BAC , ban' lay loi` thi` no' lai len :(( cu' giu thang Rimm , anh em minh` cung` di VN la` nho anh nay` day .
Anh DSCO ban' ra 16 M shares voi' gia' $2.8 , co HD loi` anh PRO ma` lo^~ anh nay` . PN mua Fry nen len it' , canh chung ban' vi` tui shipping khong may sang sua? .

Sutuhaddong
03-16-2012, 09:10 AM
Da. fa?i, coi nhu* ho^m nay dda'nh hue^` . Nhu*ng HD kho^ng lo , dsco the^' na`o cu~ng le^n la.i . Cho*` canh coi cai' stock na`o kha' gia? ba'n dde^? mua the^m dsco va` prmw. Fro. ho^m nay le^n kha' wa' ...vi` va^.y ma` frys cu~ng le^n theo .

baocuong
03-16-2012, 01:24 PM
Hi, PN,
Thằng BAC lên dữ quá (21%), trong khi market cũng như các bank khác như JPM, GS, WFC lại xuống. Như vậy là có cái gì wrong rồi, thế nào nó cũng phãi xuống lại thôi. Vấn đề là đến thứ hai nó có còn lên nữa hay không? Nếu trước khi market mỡ cửa mà nó tiếp tục lên thì mình phải stand by. Nếu nó xuống thì mình sẽ short sell. Đó là chiến thuật của BC.
RIMM có good news: Samsung có thể đầu tư 1.2 bil vào rimm và rimm không đưa ra warnings về earnings như analysts expected. Do đó rimm lên gần $1 hôm nay. Tin này sẽ làm cho rimm tiếp tục lên một thời gian nữa.Do đó BC mua thêm rimm @ 14.40. Trong trường hợp nó có dấu hiệu xuống lại sẽ bán ngay.

baocuong
03-19-2012, 07:03 AM
Hôm nay bac và rimm tiếp tục lên trên $10 mặc dù market xuống. Có thể bac sẽ dừng ở $10 một lúc trước khi tiếp tục lên đến $12 như Dick Bove tiên đoán. Rimm có thể tiếp tục lên đến $15 hoặc hơn nữa nếu tin samsung đầu tư vào rimm là sự thật. Rất tiếc đã không short jva.

tony1
03-19-2012, 08:53 AM
bac có thể quanh quẩn ở giá $9-10 cho đến khi có kết quả của tress test lần hai

csco tiếp tục tăng mặc dù mấy ngày qua có nhiều tin cho rằng csco mua NDS ( 4 tỉ giá trị + 1 tỉ nợ của NDS) cash là phí phạm tiền mặt trong balance sheet, nhưng ông CEO cho rằng csco sẽ bước chân vào lãnh vực tv box.

tin đồn samsung sẽ đầu tư vào rimm khoảng 1 tỉ, và sẽ cho ra đời số ít smart phone dùng OS của rimm để dần tách khỏi adroid, nếu thành công rimm sẽ vực dậy .

NOK không có tin gì mới ngoại trừ tin NOK đang tranh thủ cho ra đời tablet đầu tiên.

Sutuhaddong
03-19-2012, 02:23 PM
Ho^m nay FRO. le^n ho*n 20% ro^`i tuo^.t xuo^'ng duo*'i 10% (cha*'c ta.i ba'c BC short ne^n no' mo*'i xuo^'ng du*~):D. Ddang luo*~ng lu*. kho^ng bie^'t ne^n ba'n hay dde^? . Cha('c cho*` va`i ho^m nu*~a coi sao .
Mua GNOM @2.85s DSCO @2.80s

baocuong
03-19-2012, 04:39 PM
Oan ôi ông địa! Không có short fro nghen. Chưa bao giờ đụng đến cái stock này.

baocuong
03-20-2012, 07:22 AM
Hôm qua bac đang lên trên $10 tự nhiên mấy anh chi WS scam tung tin bac sắp có secondary offering thế là bac rớt xuống $9.53. Sau khi market đóng cửa bac đính chính là bac chưa bao giờ có ý định secondary offering, bac bắt đầu lên lại. BC vội nhãy vào mua nhưng hơi trễ nên phải mua với giá $9.71.
Rimm cũng đang lên ngon lành, bỗng nhiên tụt xuống đụng ngay stop order $14.45. Sáng nay thấy có tin rimm và samsung đang bị cnet kiện vì vi phạm patent. BC mua lại @ 14.10 tưỡng rẽ ai dè nó tiếp tục xuống tới 13.87. Bây giờ lên lại 14.03.

PhuongNam
03-20-2012, 12:24 PM
Bac len $9.8 , Rimm con rut re` o? $14 , short anh AMRN khong chac anh nay` le^n mai? . Anh FRO xuong nhieu, short tiep anh nay` .

Sutuhaddong
03-20-2012, 01:24 PM
Anh Nam gan wa', da'm short FRO. Bu*~a nay HD ba'n FRO ma` co`n tie^'c dda^y . Cu*' nghi~ no' se~ co`n le^n tie^p' nu*~a ,nhu*ng ho^m nay no' bi. tha(`ng wfc downgrade ne^n cu~ng ho*i nga'n . Ba'n la^y' lo*`i cho cha('c a(n .:D

baocuong
03-20-2012, 04:48 PM
PN short amrn trước hay sau khi nó lên $11.94?

PhuongNam
03-21-2012, 07:16 AM
sau khi, nhung bay gio` no' len hon $12 , chung` $13 short tiep them .
Anh FRO cung~ short 500 shares , doi len the^m $1 nua~ thi` short the^m.

baocuong
03-21-2012, 07:38 AM
Thank you, PN.

PhuongNam
03-21-2012, 08:22 AM
mua them hay ban' anh BAC , PN ban' con` sot' lai 600 shares. cam on anh BC.
Anh BC , co HD cho hoi : stock giu tren 1 nam , long term thi` tax bao nhieu % ?
How is about capital gain ? bao nhieu % , khai o Dau ? cam on anh BC truoc.

Sutuhaddong
03-21-2012, 09:47 AM
Anh Nam . Bu*~a HD tha^y' scottrade dde^? long term gain (Tre^n mo^.t na(m)for tax la` 10% va` short la` 15% . Tax form 1099B.

In 2008–2012, the tax rate on qualified dividends and long term capital gains is 0% for those in the 10% and 15% income tax brackets.
After 2012, dividends will be taxed at the taxpayer's ordinary income tax rate, regardless of his or her tax bracket.
After 2012, the long-term capital gains tax rate will be 20% (10% for taxpayers in the 15% tax bracket).
After 2012, the qualified five-year 18% capital gains rate (8% for taxpayers in the 15% tax bracket) will be reinstated.
Anh vo^ dda^y dde^? ti`m hie^?u the^m .

http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_gains_tax_in_the_United_States

PhuongNam
03-21-2012, 12:46 PM
cam on HD, khi nao` mua gi` PN post le^n de^? cung` loi` hay lo^~ :))

Sutuhaddong
03-21-2012, 01:27 PM
FA?i, lo*`i lo^~ chung cho vui cho*' lo^~ /lo*`i mo^.t mi`nh buo^`n la('m . =))
Bu*~a nay nghe tha^y' ORCL beat the estimate ne^n mua vo^ @29.65s tuo*?ng dda^u le^n ai de` dde^'n cuo^i' nga`y no' xuo^'ng co`n co' 29.36s . Trong khi ddo' WFT missed ma` la.i le^n ho*n $1/s. Nu*.c ghe^ . b-(

PhuongNam
03-21-2012, 07:47 PM
Nam ngoai' PN cung~ bi anh Oricle mot vo^' roi, nghe theo loi` anh Mad Money . Mr Crammer adviced mua GM roi cung banh xac.
Nhung anh nao` minh` chua quen trade dung` dinh' vao` , nhung anh nao` minh theo doi? biet duong di nuoc buoc' thi` de^? an hon.
Ki nh te dang yeu , may thang' nay` stocks dang len, mua` he` se~ xuong lai, nen canh de^? ban' va` mua cuc ky` nhanh chong' .
Phai? biet nhieu stocks de^? tranh' wash sale , mua truoc hay sau 30 ngay` va` ba' deu bi IRS cho la` wash sale (total 61 ngay`)

baocuong
03-21-2012, 07:58 PM
Tôi nghĩ là có thể mua thêm bac mỗi khi nó pull back đến khi nó lên khoảng 11 - 11.50 thì bán. Tuy nhiên cũng đừng quên stop order.
Về tax cho long term capital gain, BC không nhớ rõ con số chính xác vì phải làm capital gain tax worksheet nhưng chắc chắn thấp hơn 28% (cho short term)
Khai ở schedule D và mẩu 1040.
Đừng sợ wash sale vì nếu mình mua bán trong cùng một năm nó chẵng có ảnh hưởng gì cã. Đó chỉ là vấn đề delay loss cọng vào cho lần mua sau thôi.

Sutuhaddong
03-22-2012, 05:48 AM
Anh Nam no'i ddu'ng ghe^. Mi' cai' stocks cu*' ddi.nh la` mua ba'n ngay dde^`u bi. lo^~ tha('t ho.ng . Thie^.t ddu'ng vo*'i ca^u tham thi` tha^m ma` ...:D
Ba'c BC . Sao cu?a HD tui. scottrade no' go*?i la` ma^~u 1099B. Hong le~ mo^~i no*i kha'c thue^' mo^~i kha'c ?

PhuongNam
03-22-2012, 07:06 AM
Anh BC noi' dung' ve vu wash sale , nhung khi lam` thue thi` hoi vat va? ti' xiu' , minh` hang` ngay` mua ban' loi` lo^? deu vao` so sach, nhung cuoi nam phai? tru` cai' anh wash sale ra . Minh` khong tru` , tui IRS no' cong vo^ income minh` nam do' , vi' du nhu minh` co' $10,000 wash sale, minh` que^n de^? vao` form 8949 , khi no' audit , no' bao? minh` khai the^m $10,000 vao` 8949 , thay vi` no' sua? o form nay` vi` dang nao` minh` cu~ng chi? tru` duoc $3000 , IRS lai giu nguyen so tien $10000 trong form va` cong the^m income minh` $10,000 , phai discuss voi' IRS rat mat thi` gio` . Hinh` nhu chinh' phu? no nan nhieu qua' , ne^n IRS kiem them dong nao` cho goverment thi` hay $ do' .
Coi hom nay co' gi` mua ban' khong ?
Mau 1099 la` mau co' information do broker gui cho minh` va` IRS de khai thue (nhu W2) , khi minh` khai thue thi` phai dung` form khac' .

baocuong
03-22-2012, 08:35 AM
Cái vụ khai wash sale loss trong mẩu 8949, BC viết rất rõ ràng ở trang 57. BC đã kêu điện thoại cho IRS và họ đã chỉ cho cách khai như vậy.
Hôm nay trong khi các stock khác và market đều xuống thì rimm lên. Đây có lẽ là triệu chứng tốt cho rimm.

PhuongNam
03-23-2012, 09:57 AM
Anh BC co^ nuong HD , that khong hieu noi , sao may anh PCLN, NFLX, CMG , le^n nga^'t troi` , cac' stocks nay` co' gi` dac biet da^u ? loi tuc' chac cu~ng chung` muc thoi .>:/

Sutuhaddong
03-23-2012, 10:28 AM
Cai' na`o he^~ co' lo*`i thi` mo.i nguo*`i xu'm nhau vo^ mua ...ca`ng mua thi` gia' ca`ng le^n cao . HD cu~ng tha('c ma('c, nhu* cai' stock pcln ...hong bie^'t ai da'm bo? ra chu*`ng ddo' tie^`n dde^? mua 1 sh cu?a no' . Ne^u' mua pcln thi` mua aapl hong fa?i ye^n ta^m ho*n sao . Nghe no'i aapl se~ le^n to*'i 1K /sh a' anh Nam . :D
Anh Nam bu*~a nay co' mua ba'n gi` hong ?

baocuong
03-23-2012, 12:19 PM
Đây là cái trò gạt gẫm những người ham lợi nhanh, lợi nhiều của mấy anh chị Wall Street scam artists. Tuy cách lừa gạt này đã có cã trăm năm, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.
Điều đáng buồn là ngay cã những người biết là bẫy mà vẫn mắc như thường. Chẵng hạn có người biết đây là bẫy và giá stock lên quá nhiều (thí dụ cách nay hơn một năm cmg từ 100 lên đến hơn 415). Người đó short cmg @ 250. Các WS crooks biết có nhiều người short ở giá 250, họ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa và người short tiếp tục short thêm. Khi cmg lên đến 300, 400 thì người short chịu không nỗi, bị margin call, phải cover và bị lỗ nặng. Dỉ nhiên có nhiều người mua, có lợi nhiều và tiếp tục mua thêm với sự tin tưởng là cmg will go to the moon làm cho giá stock tiếp tục lên.
Nhưng đến khi crooks thấy không còn nhiều người mua nữa hoặc earnings có triệu chứng xấu thì một mặt họ bảo analysts upgrade cmg thêm vài trăm dollar nữa, chẵng hạn vừa rồi có analyst upgrade cmg lên 600, mặt khác họ bán stock. Mục đích của upgrade là đễ các investors khác đừng bán hoặc mua thêm đễ giữ vững giá trong khi họ bán.
Sau khi bán hết shares họ bắt đầu short cmg và khi họ short đũ rồi thì lại bảo analysts downgrade cmg cùng với bad news và target price very low, như đã xãy ra với nflx.
Thế là investors panic bán tháo, bán đỗ shares đễ chạy. Họ mua lại shares với giá rẽ mạc và có lời rất lớn. Rất ít investor thoát cái bẫy này vì ai cũng tham lam, mua thêm đễ có lới thêm chứ không chiu bán lấy lời khi giá stock đã quá cao.

Sutuhaddong
03-23-2012, 01:45 PM
HD cu~ng nghe cai' no'i cai' vu. na`y nhu*ng HD va^~n ba'n ti'nh ba'n nghi . Muo^'n dda^?y mo^.t stock le^n cao cu~ng fa?i nho*` co' good earning ...cu*' mo^~i la^`n tuye^n bo^' lo*`i tu*'c co' lo*`i thi` se~ le^n mo^.t chu't ...va` cu*' nhu* va^.y tui. ws mo*'i dda^?y cai' stock ddo' le^n dduo*.c to*'i tre^n ma^y ...
Tua^`n ro^`i LNG va` mo^.t so^' kha'c nhu* QTWW ,DSCO va` PRMW ba'n the^m mo^.t so^' luo*.ng lo*'n stock cu?a ho. . Nhu*ng nhu*~ng stocks kha'c dde^`u ro*'t xuo^'ng = gia' stock ho. ba'n ra ...duy chi? co' tha(`ng LNG va^~n co`n gia' tre^n 14s trong khi ddo' gia' cu?a no' set ba'n la` $8.50s . Ba'c BC nghi~ LNG se~ xuo^'ng hay le^n ?

baocuong
03-23-2012, 05:31 PM
HD viết đúng. Stock phải có good earnings hoặc good news thì mới lên được. Vấn đề ở đây là lên bao nhiêu?
Nếu mấy anh crooks đã target một stock nào đó đễ bẫy investors thì họ sẽ đẩy nó lên trên mức bình thường với tin đồn, những bài bình luận, upgrade etc. Dĩ nhiên stock này phãi thỏa mãn một số tiêu chuẫn như good growth, earnings trong một thời gian nào đó. Mình có thể thấy v/đ này vì PE của nó sẽ rất cao.
BC nghĩ là LNG khó xuống vì natural gas bây giờ đang hot.

PhuongNam
03-23-2012, 06:02 PM
Khong mua stock Apple nhung mua vai` ki' apples .
De xem thu' 2 no' xuong nua~ thi` mua vai` cai' nhu MU chang han .
Chuc cuoi tuan vui ve?

Thùy Linh
03-23-2012, 06:43 PM
TL chào quý anh, chị

Sutuhadong cho TL hỏi 1 câu ...
Theo Sutuhadong hay anh, chị hiểu về kinh tế Mỹ, nghĩ thì tình hình kinh tế Mỹ khi nào sẽ mạnh trở lại ? TL nghĩ 3-4 năm ?

Vì đô Úc đang cao hơn đô Mỹ, TL đang định "đầu tư" dùng đô Úc mua đô la Mỹ 1 số tiền cũng khoảng 100 K mà đang suy nghĩ có nên khg ? nếu lâu lâu vài năm thì TL khg mua nhiều vì khi cần $ làm chuyện khác phải bán chẳng có lợi ? hihi TL đã có vài chục K đô Mỹ rồi khg biết có nên ngưng mua khg ?

TL xin cảm ơn trước nhen .

Sutuhaddong
03-23-2012, 07:11 PM
Hi TL, tho*`i ha.n bao la^u thi` kho^ng ai co' the^? tie^n ddoa'n dduo*.c. Nhu*ng bao? dda?m cha('c cha('n mo^.t ddie^`u la` kinh te^' my~ se~ fu.c ho^`i va` tie^`n ddo^ se~ cao ho*n u'c va` canada . Dda^y la` tho*`i ddie^?m to^'t mua cho long term . Short term thi` kho^ng ne^n .
Ne^u' co' nhie^`u tie^`n ho?ng a^y' mua ta'o ddi . Ta'o ddang le^n va` cha('c co`n le^n i't nha^'t va`i tha'ng nu*~a ...Tui. nha` bank va` ca'c nha` fa^n ti'ch thi. truo*`ng tie^n ddoa'n no' se~ le^n to*'i 1K cho 1 share. HD cu~ng nghi~ no' se~ le^n to*'i ddo' ...ta.i hie^.n gio*` no' ddang hot wa' ma` ...ipad 3 chu*a ki.p tung ra thi. truo*`ng dda~ ba'n he^'t ...va` iphone 5 sa*'p su*?a ra ddo*`i nu*~a . :D
Hong co' chi . Mie^~n thua ddu*`ng chu*?i la` HD mu*`ng ro^`i .:D
gio*~n cho*i tho^i, cuo^'i tua^`n vui ve? nhe . :D

Thùy Linh
03-23-2012, 07:44 PM
Oh cảm ơn Sutuhadong

TL cũng nghĩ vậy .
Long term là vài năm 3-4 years, thì nếu khg làm gì, TL sẽ mua $US .

Thôi, chứng khoán, cổ phiếu TL hong chơi nữa, xưa có mua .

Ăn chắc mặc bền, chỉ đô Mỹ hay bất động sản thôi với đi làm hihihi.

Vâng, 1 cuối tuần vui và chúc Sutuhadong trúng lớn hihihi

PhuongNam
03-26-2012, 08:51 AM
Cô STHD phân tích kinh tế còn hay hơn các ứng cử viên Cọng Hoà nữa , hehe . Đọc báo cho thấy , nếu công ăn việc làm được đưa về Mỹ vì dân TC nay luơng khá cao hơn lúc trước và ăn cắp bản quyền nhiều qua', products thất thoát vì nạn trộm cắp tại TC . Dân Mỹ điều chỉnh mức ăn xài và chịu khó làm lương thấp hơn thì kinh tế Mỹ sẽ lên như ông TT Singarpore khuyên .
Chuyện $ và tiền Uc' nên hỏi mấy ông trade currency , vì stocks và currency không biết có đi đôi không ? Nhà cũng thế , chưa chắc mua nhà là có lời đâu, hàng ngày biết bao nhiệu nhà bi nhà bank kéo .
Hom nay mua MU $8.21 sau khi ban' bot' tuan truoc $8.9 . Mua them 500 Rimm ga^`n $14 . Phai mua Rimm vai` lan nua~ moi' bat kip so^' shares cua? anh BC

Sutuhaddong
03-26-2012, 09:08 AM
Hehehe I' anh Nam no'i HD no'i chuye^.n hue^` vo^'n ddo' huh ? Hi`nh nhu* co' lo*`i chu't ddi?nh cho*' hong hue^` vo^'n dda^u . NO'i nhu* va^.y ba?o dda?m se~ tru'ng 100% . :D
Vi` ly' do gi` anh Nam mua MU ? Rimm ddang da^.m cha^n ta.i cho^? ...co' the^? co`n xuo^'ng chu't ddi?nh nu*~a mo*'i le^n dduo*.c . HD cho*` xuo^'ng duo*'i 13s mo*'i mua . :D

PhuongNam
03-26-2012, 12:09 PM
Mot hang? competitor cua MU o? Nhat dang dong cua? , may ngay nay MU tu` $10 xuong den $9.15 , cu~ng bat chuoc anh BC minh` phai? nhao` vo , le^n chung` vai` chuc cents thi` ban' . PN cung~ dang order Rimm $13.00 nhung khong biet khi nao` mua duoc. May anh bio luc truoc PN short nay mua cover lai ca? , nguy hiem qua' .

PhuongNam
03-27-2012, 07:31 AM
Đang phân vân lựa chọn 2 anh Bio , ARNA và ISTA , chưa bao giờ mua stock đang lên nhưng thấy ARNA bán thuốc diet rất thông dụng nên mua với giá $3.38 . Cầu trời khẩn Phật cho PN đoán đúng để đải anh BC và cô HD một bửa tôm hùm .

Sutuhaddong
03-27-2012, 08:34 AM
Ho^`i sa'ng coi news, HD co' ddi.a wa anh ARNA na`y nhu*ng tha^y' no' dda~ ddu.ng 52/wk high ne^n HD kho^ng da'm ro*', so*. gio^'ng nhu* anh cha`ng DSCO . Kho^ng ngo*` ho^m nay no' le^n the^m 10% .
HD ddang theo do~i tha(`ng WFT va` DRIV . DRIV ddang le^n, ne^n cho*` the^m va`i nga`y nu*~a coi no' le^n xuo^'ng ra sao mo*'i mua vo^ . Co`n tha(`ng WFT ho^?m ra`y bi. nhie^`u tin xa^u' ...ne^n no' co`n co' the^? xuo^'ng nhie^`u ...Cho*` chu*`ng nao` no' ddu.ng ga^`n bottom se~ mua vo^ cho long term . :D
Ca^`u cho anh Nam tru'ng ma'nh tha(`ng ARNA ...nhu*ng HD ddo^?i mo'n a(n Ye^'n thay vi` to^m hu`m dduo*.c hong ? =))

baocuong
03-27-2012, 10:08 AM
Đang phân vân lựa chọn 2 anh Bio , ARNA và ISTA , chưa bao giờ mua stock đang lên nhưng thấy ARNA bán thuốc diet rất thông dụng nên mua với giá $3.38 . Cầu trời khẩn Phật cho PN đoán đúng để đải anh BC và cô HD một bửa tôm hùm .
BC cũng cầu nguyện cho PN trúng mối chuyến này.

PhuongNam
03-28-2012, 07:25 AM
Cam' on anh BC , mua vai` tram shares de^? ca^u` may, nay ban' lo^? , ma^' toi $200 . Kho^ng duoc an to^m hum` hay an ye^'n ma` uo^ng ca phe^ den .
Trong chi phi' de^? hoc practice , co' le? choi co^? phieu la` dac' nhat. FRO nay le^n qua' , HD con` giu khong ?
MU le^n the^m ne^n bu` qua anh ARNY .

Sutuhaddong
03-28-2012, 11:27 AM
Yeah, tha^y' ARNA ro*'t ma` ddau lo`ng . Sa'ng nay stocks le^n wa' xa' gio*` cu~ng xuo^'ng wa' xa' . HD ba'n FRO tua^`n ro^`i 7.69s...Dda'ng ly' ra ti'nh giu*~ no' cho long term nhu*ng tha^y' thie^n ha. xu'm nhau vo^ down grade no' wa' ne^n cu~ng run . Tho^i ke^., a(n i't ma` no la^u ...
Oh, HD co`n giu*~ DNDN ...ddang luo*~ng lu*. kho^ng bie^'t ne^n ba'n hay kho^ng , ta.i nghi~ no' dda~ xuo^'ng bottom ro^`i, hong xuo^'ng nu*~a dda^u .:D

PhuongNam
03-29-2012, 08:38 AM
AMLN may thang' nay` len du~ , luc truoc co' mua theo anh BC , ban' lau roi, khong thoi nay co' ye^'n an roi` .:((
CHTP xuong vi` bi doi` dua them data cho thuoc moi', doi xuong $2.4 thi` mua . Mua ang n ay` de tra? thu` anh ARNA .
Canh FRO xuong them ti' nua~ thi` mua

Sutuhaddong
03-29-2012, 08:53 AM
Wow, CHTP bi. gi` ma` xuo^'ng ghe^ wa' va^.y ? Da.o na`y HD cha'n ma^y' anh thuo^'c men na`y wa' ro^`i . le^n xuo^'ng hong bie^'t dduo*`ng dda^u ma` mo` . ARNA bu*~a nay le^n ga^`n 10% ...dda so^' stocks bi. sell off ho^m nay ...HD cu~ng ddang canh FRO va` WFT. :D

Sutuhaddong
03-29-2012, 09:36 AM
A`, mo*'i cha.y ddi coi ...thi` ra no' bi. downgrade . Chi? co' va^.y tho^i ma` ro*'t 30% cho ho^m nay ,ghe^ wa' . Gio^'ng y chang nhu* tha(`ng GNOM lu'c truo*'c .

baocuong
03-29-2012, 11:43 AM
Trường hợp của CHTP:
BC có kinh nghiệm là những stock thuốc nhõ khi nó bị FDA reject một thuốc mới thường là đòi thêm data thì nó sẽ xuống rất lâu vì nó đòi hỏi ít ra cã năm mới có thể có data mới. Do đó investors tiếp tục bán sau khi bị downgrade.
Do đó hoặc là mình mua ngay khi nó bị reject lúc nó xuống nhiều nhất sau đó bán ngay khi nó lên lại chút đỉnh vì số người hoãng hốt bán bừa bãi đã hết và một số người nhãy vào mua vì thấy rẽ. Nếu muốn mua lại thì nên đợi một thời gian đến khi nó không còn xuống nữa hãy mua. Tuy nhiên phãi cẫn thận coi kỹ balance sheet đễ xem nó có còn đũ tiền mặt để survive một vài năm hay không chứ nó bankrupt thì mình cũng chết.

tony1
03-29-2012, 12:41 PM
FRO bị wellfargo downgrade, tiếp theo là goldman sach down to sell làm cho stock bị xuống, cho đến khi dahlman upgrade to buy và giá là 9.50, fro mới lên lại . Có 2 ý kiến của analyst :
1- fro đang rao bán 1 số tàu chở dầu của họ, và có thể đi tới phá sản .
2- fro đã củng cố lại, và ông chủ đã bỏ ra hang triệu đô để củng cố lại .

fro có màu xanh mặc dù thị trường đỏ rực . tn mua @ 7.5, hy vọng nó không xuống ngày mai .

Sutuhaddong
03-29-2012, 02:16 PM
Bu*~a FRO co' 5.25s ru? hong ai the`m mua he^'t . HD co' 1K shs. ddi.nh dde^? cho long term nhu*ng bi. hai ba nha` bank no' downgrade ne^n hong da'm giu*~ ba'n @7.69s ...sau ddo' no' xuo^'ng 6.50s ro^`i le^n la.i . Gio*` mua 7.50s sao ho*i o*'n che` dda^.u wa' anh To^ ? DDang theo do~i tha(ng MM . No' mo*'i ra public ho^m nay dda~ gain 100% . gia' hie^.n ta.i la` 25s. Co' the^? day trade dduo*.c ...trong mo^.t nga`y no' le^n xuo^'ng 2,3 ddo^`ng la` chuye^.n thuo*`ng .:D

tony1
03-29-2012, 05:45 PM
lúc trước fro bị downgrade và có nhiềU hảng tương tự khai phá sản, cho nên hơi ớn không dám mua vào . Sau khi dahlman upgrade to buy, cùng với tin ông chủ fro đã bỏ ra 505 triệu tiền túi vào fro để restructure, với tin nầy tn nghĩ fro sẽ lên trong vài ngày, có thể tn sẽ bán vào ngày mai nếu không tốt .

thường mấY hảng mới bán cổ phiếu có khuynh hướng tăng sau đó nó xuống giá, nếu có 1 tin xấu là nó rớt ngay .

tony1
03-29-2012, 07:26 PM
hôm nay rimm tuyên bố earning cho Q4 bị lổ và giá rớt after market từ 13.73 xuống 13.40. New ceo của rimm là mr Heins tuyên bố rất tự tin sau 2 tháng ông làm ceo về việc thay đổi toàn bộ giám đốc từ hardware tới software và ban điều hành, và ông ta tin tưởng vào blackberry 10 ra đời vào cuối năm 2012.

PhuongNam
03-30-2012, 05:19 AM
Cam' on anh BC va` ban Tony da~ cho nhung tin tuc huu ich' .

baocuong
03-30-2012, 06:03 AM
RIMM có worst quarter tối hôm qua. Thông thường nó phải xuống sáng nay nhưng nó lại lên.
BC nghĩ lý do chính vì nó đã xuống tới bottom rồi, mấy anh chị WS crooks không thể làm cho nó xuống thêm. Mặt khác rimm CEO tuyên bố hai điều rất quan trọng: Thứ nhất là change direction và product improvement. Thứ hai là có thể bán company và chắc chán có nhiều company như samsung, msft etc muốn mua rimm với giá cao hơn giá hiện nay nhiều.
Tuy nhiên giá cũng không thể lên nhiều vì tình trạng của rimm không tốt và một thời gian ngắn không thấy gì investor sẻ bán nữa. Do đó nếu có lời thì bán cho chắc ăn.

baocuong
03-30-2012, 06:42 AM
Bán bớt 1000 rimm @ 14.41.
Bán hết phần còn lại @ 14.35 (hit stop order)

PhuongNam
03-30-2012, 07:04 AM
Anh BC , PN mua lan truoc va lan sau , nay ban' cung chi? lo^? chut' dinh? . Dac mua lai o gia' $13 nay bai? bo? vi` tin tuc xau qua'

PhuongNam
04-02-2012, 07:20 AM
CHTP van con` xuong du, LU van chua len .

baocuong
04-02-2012, 09:08 AM
Sáng nay mua thêm vài ngàn ALU @ 2.25. Hy vọng nó không xuống thêm. Mặt khác nếu nó xuống thêm thì sẽ mua thêm. Tiếc là không short rimm khi nó lên $14.99.

PhuongNam
04-03-2012, 07:26 AM
Anh BC co' he^n voi' ALU , Rimm nay dang xuong chac con` rot' dai` dai` . GNOM dang le^n, mua anh bio nay` nguy hiem , nhung no' le^n xuong hang` ngay thay ham hon anh ALU .

baocuong
04-03-2012, 07:48 AM
ALU lên liên tiếp 2 bửa nay, nhưng tình hình KT Âu Châu đáng ngại. Nếu có bad news ờ Âu Châu thì nó có thể rớt lại.
Nói chung KT thế giới không có gì tiến triển khá hơn và theo thông lệ market sẽ xuống từ tháng cuối tháng tư đến tháng chín. Do đó mình nên adjust 401K accordingly. BC mới adjust 401K từ stock/bond 50/50 sang stock/bond 40/60.

Sutuhaddong
04-03-2012, 03:41 PM
Hai ho^m nay HD ba^.n wa' ne^n hong co' theo do~i thi. truo*`ng . Kho^ng bie^'t GNOM co' tin gi` ma` hai ho^m nay le^n giu*~ wa' . HD nghi~ ne^'u no' co' tin to^'t thi` va^~n co`n mua vo^ dduo*.c ...ta.i vo*'i gia' ddo' cu~ng va^~n co`n o*? bottom.

baocuong
04-04-2012, 09:16 AM
Hôm nay market rớt nặng, nhưng không ngạc nhiên vì correction này phải xãy ra sau khi market lên liên tục một thời gian dài. Vấn đề là WHAT'S NEXT?
BC đoán là ngày mai market có thể lên lại chút đỉnh nhưng sau đó sẽ hold steady cho đến cuối tháng tư rồi lại xuống tiếp.
Thấy C xuống nhiều quá nên mua thêm:
10 C APRIL 35 @ 1.06

PhuongNam
04-04-2012, 04:18 PM
voi' market nay` mua nhanh ban' gon thi` moi' co' an chut' dinh? .

baocuong
04-04-2012, 05:26 PM
PN viết đúng. Các investors lớn như brokers, banks, mutual funds, hedge funds dùng computer program để mua bán. Chỉ cần stock lên xuống vài cents là họ mua hoặc bán liền. Họ có lời vì họ mua bán hàng triệu shares và chi phí rất thấp. Do đó long term đầu tư cã năm rất khó thực hiện trong thời buổi bây giờ, ngoại trừ một vài stock rất đặc biệt như apple.
Mình phải canh me khi nào cnbc, bloomberg, wall street journal đánh trống thổi kèn ca ngợi stock nào đó thì mình mua ngay và sau đó bán ngay khi có lời chút đỉnh trước khi big boys bán shares của họ. Stop order rất hửu ích trong trường hợp này.

Sydney
04-05-2012, 09:52 AM
PN viết đúng. Các investors lớn như brokers, banks, mutual funds, hedge funds dùng computer program để mua bán. Chỉ cần stock lên xuống vài cents là họ mua hoặc bán liền. Họ có lời vì họ mua bán hàng triệu shares và chi phí rất thấp. Do đó long term đầu tư cã năm rất khó thực hiện trong thời buổi bây giờ, ngoại trừ một vài stock rất đặc biệt như apple.
Mình phải canh me khi nào cnbc, bloomberg, wall street journal đánh trống thổi kèn ca ngợi stock nào đó thì mình mua ngay và sau đó bán ngay khi có lời chút đỉnh trước khi big boys bán shares của họ. Stop order rất hửu ích trong trường hợp này.

Canh me o*? website na`o va^.y anh ?

ho^m nay GS upgrade ca'i sotck na`y to buy : PAY

Sydney tha^'y stock na`y good: MCP , ho^m qua oder to buy @33.10 ma` ko mua đu*o*.c .

baocuong
04-07-2012, 08:46 PM
Mình canh me ngay ở các website CNBC, Bloomberg và nghe bình luận upgrade của các analysts. Thí dụ như khi Jim Cramer nói buy,buy, buy một stock nào đó hoặc một analyst của Goldman Sachs upgrade một stock, nếu thấy giá chưa quá cao thì mình mua thường là nên mua tối hôm trước sau khi market đóng cửa hoặc trước giờ market mở cửa sáng hôm sau và khi thấy nó bắt đầu xuống lại thì bán liền bằng cách để stop order và nâng sell price cũng như activate price lên từ từ nếu nó tiếp tục lên.

Sydney
04-09-2012, 06:23 AM
Ca'm o*n anh

Ho^m nay Goldman Sachs upgrade stock na`y to buy ne` anh BC : EMN ....... $52.08 .... Eastman Chemical
đe^? coi no' le^n hay xuo^'ng ha .

baocuong
04-09-2012, 08:03 AM
Gặp ngày market xuống thê thãm như hôm nay thì stock nào cũng phải xuống.

Sutuhaddong
04-09-2012, 09:27 AM
Dda^y la` nhu*~ng stocks dduo*.c upgrade ho^m nay ,
Stock Analysts’ Upgrades for April, 9th (DKS, EE, EMN, EP, FLEX, GOLD, HEI, HP, HWD, ICGE)Ai pick cai' na`o gio* tay le^n nhe . HD pick TRLG . U?a ma` true religion hong co' tre^n ba?n fong tha^`n na`y .
No' co' o*? link na`y . :D
http://zolmax.com/stock-analysts-upgrades-for-april-9th-dks-ee-emn-ep-flex-gold-hei-hp-hwd-icge/293324/

Sutuhaddong
04-09-2012, 04:02 PM
Ho^?m ra`y canh me mua tha(`ng QTWW bu*~a nay mo*'i mua dduo*.c . cbn, set order @0.58s no' xuo^'ng to*'i 0.58s hai la^`n ma` hong vo^ ...ga^`n cuo^i' nga`y mo*'i mua dduo*.c. :D

PhuongNam
04-09-2012, 07:47 PM
Khi noi' la` canh me, thi` phai? giong' nhu anh tho san , khi nghe duoc tin thi` mua ngay , chu' khong phai? doi tin up grade , roi thung thang mua . Khi thi truong rot anh nao` cung rot, canh nhung anh moi duoc up grade mua sau vai` lan xuong thi` hy vong co' profit hon la` mua nhung anh yeu .
May tuan nay , PN mua thu? Apple, Price line , Google thi` thay khong bi mat nhieu , sau khi len them vai` tuan thi` dot. ngay .

Sutuhaddong
04-10-2012, 06:28 AM
Anh Nam na`y, khi'u cho. wa' nhen . HD nghi~ no' se~ ro*'t xuo^'ng to*'i cai' gia' na`y ...ne^n canh dde^? ma` mua no' , ma(.c du` no' cha? co' news gi` ca? ...Theo HD bie^'t, nhu*~ng cai' stock hong co' news gi` ma` no' ro*'t nhu* the^' na`y thi` no' se~ le^n ra^'t nhanh khi no' co' good news ...DDa(.c bie^.t QTWW mo*'i nha^.n dduo*.c cai' ho*.p ddo^`ng ho*n 400mils thi` ba?o dda?m cha('c mo^.t ddie^`u la` no' kho^ng the^? bi. fa' sa?n . :D
Ma^y' cai' stocks lo*'n nhu* apple goog na`y no. ...thi` di~ nhie^n la` an toa`n ho*n mi' cai' penny stocks . Ne^'u anh co' nhie^`u tie^`n thi` cho*i ma^y' cai' ddo' ddo*~ ddau tim ho*n .:D

PhuongNam
04-10-2012, 07:03 AM
Co HD , PN co' anh QTWW , nhung khi mua voi' HD thi` hon $1 la^n , nay dang cho` sao .
dat Alu 2.07 1 tuan truoc, duoc ngay sang' nay .
PN van co' du? bo , chu' khong phai? chi anh dai ca thoi .
Doi anh Mobi xuong, mua them .

Sutuhaddong
04-10-2012, 07:35 AM
HD ba'n QTWW la^u ro^`i . Va` cu~ng dda~ ba'n MOBI . HD cu~ng ddang canh mua MOBI ...Nhu*ng cha('c no' hong xuo^'ng nu*~a dda^u . Sa'ng nay market le^n cho dde^'n khi cha^u a^u sell off ...ta^'t ca? dde^`u xuo^'ng . ALU co' the^? se~ tie^p' tu.c xuo^'ng ...Ki` nay` ne^'u NOK xuo^'ng duo*'i 5s HD se~ mua the^m vo^ cho long term . :D

Sutuhaddong
04-10-2012, 11:24 AM
Mua Mobi @3.20s anh Nam mua chu*a hay cho*` no' xuo^'ng nu*~a ?:D

baocuong
04-10-2012, 12:59 PM
Đợi hoài mà NOK không chịu xuống dưới 5 nên phải mua @ 5.03. Có tin window phone mới của NOK đang bán chạy nhất trên thị trường ngoại quốc.

Sutuhaddong
04-10-2012, 01:12 PM
Yeah, HD tha^y' mua NOK coi bo^. ye^n ta^m ho*n ma^y' cai' stocks kha'c . Ho^m nay ba'n alj be^n 401k mua mobi ...mai se~ canh mua NOK .:D

baocuong
04-11-2012, 05:39 AM
DISASTER OR OPPORTUNITY?
Chiều hôm qua NOK nhìn nhận LUMIA 900 có glitch trong software, offer free phone từ nay đến 21/4/12 cong thêm với việc NOK thông báo lỗ trong first quarter. Kết quả: sáng nay NOK rớt 87 cents trong khi market lên, BC bị lỗ nặng.
Vấn đề là NOK có recover được không hay là đi luôn? Ý kiến các bạn?

Sutuhaddong
04-11-2012, 06:11 AM
HD nghi~ NOK se~ ddi le^n ba('t dda^`u tu*` dda^y . Ta.i nhu*~ng cai' phone mo*'i ra mo*'i ba'n trong nhu*~ng nga`y ga^`n dda^y thi` dda^u co^.ng vo^ chung vo*'i ba?n bao' cao' earning ddo*.t na`y dduo*.c . Ho^m nay HD canh no' xuo^'ng to*'i bottom se~ mua vo^ ....Co' ddie^`u hong bie^'t o*? dda^u la` bottom . Hehehe ...

PhuongNam
04-11-2012, 07:43 AM
PN cung~ co' NOK , sang' nay nghe tin cu~ng lo^? , chi? co' chi HD chua mua nen cho` doi bottom.
Mot stock hit new low thuong rat cham len, kinh nghiem tu` Cisco, Rambus ,Super Value vv
Tuy nhien nhung hang? lon' nay` khi len duoc thi` lay lai von va` loi` ti' dinh? , thoi` gian co' khi 3 than g' hay 6 thang' .
Neu minh` muon danh' hang` ngay` thi` phai? chiu ban' lo^? , doi NOK cover mot chut' thi` ban', khi nao` xuong the^m thi` mua .
Neu khong dung`tien ban' mua nhung stock nhay cam? khac' de lam` Le Lai cuu' chua' .
NOK khong mat han? nhu QTWW tu` $2 xuong con` may chuc cents , chi? co' nuoc cho doi thoi.
Anh BC cho nang ganh' NOK, PN chi? co' vai` ngan

PhuongNam
04-11-2012, 08:20 AM
Ban' bot anh NOK , doi anh MOBI, RCON,HEAT va` dang dinh short anh NEWL

Sutuhaddong
04-11-2012, 08:23 AM
Hehehe HD co' to^?ng co^.ng la` 5k shares cu?a NOK ...vo*'i gia' wa^n bi`nh mua tu*` truo*'c to*'i nay la` 5.79s ...lo^~ tha('t ho.ng luo^n cho*' o*? ddo' hong lo^~. Nhu*ng HD va^~n tin tuo*?ng o*? NOK. Hy vo.ng no' hong la`m HD tha*'c ho.ng i' tha^'t vo.ng . :D

baocuong
04-11-2012, 08:24 AM
PN viết rất đúng. Trường hợp nok có lẽ phải chờ đợi khá lâu. Đành chịu lỗ, bán hết nok rồi vì coi bộ risk còn nhiều quá.
Well! Thua keo này ta cố gắng làm tốt keo khác vậy.

Sutuhaddong
04-11-2012, 08:48 AM
Va^.y la` hai choi. mo^.t he'n ? noi' gi` thi` no'i, HD nghi~, NOK se~ le^n la.i ra^'t mau . :D

PhuongNam
04-11-2012, 11:48 AM
Ai cung~ mong HD dung' , vi` ai cung~ ganh' nhieu NOK .
Neu HD dung' 100% , anh BC va PN mua ve' cho HD ve VN choi .

Sutuhaddong
04-11-2012, 01:09 PM
No'i nhu* thie^.t he'n . Ma` co' dda`i tho. nhu*~ng chi fi' kha'c nhu* a(n uo^'ng o*? kha'ch sa.n luo^n hong ? co' mo*'i ddi cho*' cho cai' ve' kho^ng HD hong the`m .:D

PhuongNam
04-12-2012, 07:07 AM
Hom qua ban' bot anh NOK, short anh NEWL . Tuy nhien mua NOK cao qua' nen chi? go? gac ti' dinh? thoi .
Doi anh Heat len them $1 roi short anh nay` .
Mua ve' may' bay thi` OK , chu' ve an Yen hay an pho Tobi mot ngay` 3 lan thi` ai chiu thau. QtWW LEN 125 hom nay , HD ban chua ?

Sutuhaddong
04-12-2012, 07:52 AM
:D HD gio*~n tho^i cho*' na`o gio*` dda^u co' thi'ch a(n Ye^'n (thi'ch cu~ng hong the`m a(n, ma('c wa'):D Va` cu~ng cha? thi'ch ve^` VN luo^n .
Yeah, ho^m nay qtww run kha' ghe^ 14% ro^`i . HD nghi~ no' se~ le^n nu*~a, cho*` le^n dduo*.c 20% ro^`i ba'n luo^n .
HD co' theo do~i tha(`ng GTIV, no' le^n tha^y' thuo*ng luo^n ma` hong da'm ro*' ...JVA cu~ng va^.y .
Ho^`i sa'ng tha^'y NOK xuo^'ng no'ng ma'u ghe^ . Mo*'i bo? vo^ max cu?a na(m nay , ddi.nh mua no' vo^ . Nhu*ng khi bo? vo^ tha^y' no' le^n chu't ddi?nh cai' nguo^.i la.i . Cho*` coi ho^m nay ti`nh hi`nh sao dda~ . :D

PhuongNam
04-12-2012, 12:17 PM
NOK phai? cho` them tin, cung nhu Rimm , NOK co' le? se~ troi sut o day vai` thang' . GTVI co' luc' xuong $4 nhung khong dam' mua , ngu that

tony1
04-12-2012, 12:32 PM
rimm có tin đồn là microsoft sẽ đầu tư vào cho nên nó lên chút đỉnh, và investors đang chờ .

Cô HD cho hỏi, ira của cô là ở bank hay stock broker, tiền fee nó bao nhiêu khi mình trade củng như tiền fee khác .

Sutuhaddong
04-12-2012, 12:35 PM
HD ddang dde^? y' cai' stock FORM . set mua @5.80s ma` mua hong dduo*.c gio*` no' le^n la.i ro^`i . Cho*` va`i nga`y nu*~a coi le^n xuo^'ng sau ro^`i mua vo^ cha('c cu~ng hong muo^.n . GTIV bu*~a xuo^'ng 6.25s chu*a ki.p mua no' dda~ nha?y le^n 7 ro^`i 8...ngo^`i ngo' luo^n .:D

Sutuhaddong
04-12-2012, 12:38 PM
IRA cu?a HD lu'c truo*'c do Wellfargo trade ...Mo^~i na(m ddo'ng fee 99ti` HD tha^y' hong lo*`i gi` he^'t ne^n HD chuye^?n no' wa scottrade . Scottrade co`n ta(.ng the^m 100 ti` nu*~a . Mi`nh trade no' cu~ng nhu* account thuo*`ng tho^i . 7 ddo^`ng cho mo^~i la^`n trade hong gio*'i ha.n bao nhie^u trade . Va` thue^' thi` mi`nh tu*. muo^'n khai kho^ng khai hong ca^`n thie^'t ...Tui. scottrade cu~ng hong co' bao' cao' vo*'i IRS nhu* reg. account ...Hong fa?i ddo'ng tie^`n fee gi` he^'t .

PhuongNam
04-12-2012, 09:14 PM
Nếu mình có account với Well Fargo , và tre^n $25,000 thì mổi năm nó cho mình free trade 100 lần (tương đuơng với $1000). Scottrade có báo cáo với IRS , Ameritrade cho mình mua bán penny stocks (nhu QTWW ) với giá như stock thường .
PN có cả 3 , lúc trước có E trade, Fidelity nữa , nhưng nay stop rồi .
Sở dỉ PN có nhiều vì nếu chơi penny thì có anh Ameritrade , nếu cần xử dụng tool để trade thì anh Scottrade cho mình nếu account > $25,000 . Anh Ameritrade cũng thế . Anh Well chả cho tool gì ca? .

Sutuhaddong
04-13-2012, 06:07 AM
Cha('c anh Nam coi lo^.n ro^`i . IRA account tui. Scottrade hong co' ddu.ng dde^'n dda^u . Mi`nh muo^'n khai hoa*.c kho^ng khai bao' gi` tuy` i' . Ta.i cai' ddo' dde^? cho mi`nh duo*~ng gia` . Ne^u' mi`nh la^y' tie^`n ra ddu'ng vo*'i so^' tuo^?i quy ddi.nh thi` kho^ng ca^`n khai thue^' luo^n . Co`n ne^u' la^y' ra duo*'i tuo^?i wi ddi.nh mo*'i ca^`n khai lo*`i lo^~ dde^? ddo'ng thue^' . Anh dde^? y' coi ke^' be^n nhu*~ng cai' stocks mi`nh mua/ba'n ...co' chu*~ uncovered. IRA mi`nh trade penny hay gold gi` cu~ng ok ...Penny stocks thi` no' a(n ma('c ho*n mo^.t chu't . Va` khi mi`nh bo? tie^`n ma(.t vo^ ...no' kho^ng cho mi`nh trade ba^'t cu*' stock na`o duo*'i $4s .

PhuongNam
04-13-2012, 07:12 AM
PN tuong? la` account thuong`cua HD , xin loi co 2, du` sao IRS khong care IRA hang` nam , tien minh` dong' moi nam bao nhieu, IRS biet vi` W2 hang` nam co' bao' cao' , 20 nam PN dong' bao' nhieu duoc mien thue + tien tang truong? , lay ra la` phai? thue ca? , do do' no' hoi phuc tap khi ve gia`lay ra , dai da so IRA ba` con hay de^? long term nen tien tang truong? phai? dong' 28% thoi. Trong khi tien von lay ra phai + voi' income de^? dong' thue^'. Cai' nay` phai? hoi anh BC moi' biet duoc.
Cung~ co' vai` hang? trading bao' cao' IRA hang` nam cho IRS, vi` luat wash sale rat phuc tap , cung` 1 stock minh` bi thua lo^? ben account thuong` , roi minh` mua bu` lai be^n IRA account (dang` nao` cung $ cua? minh`) IRS cung khong cho, Scottrade khong bao' cao' thi` lo^~ ben nay` mua be^n kia :)) Hom nay ngay` cai' ne^n stock xuong du~.

Sutuhaddong
04-13-2012, 07:31 AM
Hong bie^'t mi' cho^? kha'c sao cho*' account cu?a scotrade hai tha(`ng reg. va` ira hong co' di'nh liu' to*'i nhau .
Yeah, market ho^m nay ddo? che't ...Rie^ng tha(`ng PMRW gain 40% ro^`i . Cu~ng he^n ho^m wa set sell no' @1.60s...No' le^n ddu.ng to*'i gia' ddo' ba la^`n ma` chi? ba'n dduo*.c co' 300s . Ho^m nay set sell 2.09s ,ba'n xong thi` no' le^n to*'i ma^y xanh luo^n .:D

tony1
04-13-2012, 08:30 AM
tn có ira trong chase, môi năm bỏ tiên vào cho nó đầu tư cho mình thì bị charge 4.5% trong số tiền mình bỏ thêm vào . khi mình mua bán hình như chase nó charge tới $56. irs chỉ nhận báo cáo khi mình bỏ thêm tiền vào . khi mình lấy tiền ra trước tuổi về hưu (59.5) thì mình bị charge vì lấy ra sớm . Khi tới tuổi về hưu mình rút ra có bị đánh thuế hay không tùy vào loại ira.

cô HD khi cô chuyển qua scottrade cô có cần bán hết tất cả rồi mới chuyển qua scottrade không ?

Sutuhaddong
04-13-2012, 08:55 AM
Chase na`y coi bo^. cho*i ga't mi`nh wa' ha . WF chi? a(n tie^`n fee mo^~i na(m tho^i ...
Anh kho^ng ca^`n ba'n buo^n gi` he^'t . chi? ca^`n mo*? cai' account o*? scottrade ...download cai' form ddie^`n vo^ ddo' so^' fund stock mi`nh muo^'n chuye^?n so^' account nha` bank ro^`i go*?i cho no' ...tui. scottrade no' tu*. ddo^.ng chuye^?n cho mi`nh . Ne^u' mi`nh co' trong account ho*n 25K thi` no' se~ cho mi`nh la.i 100 ddo^`ng . coi nhu* cover cai' tie^`n transfer tu*` nha` bank wa cho no' .

PhuongNam
04-13-2012, 09:44 AM
Thang Chase hoi mac, nhung neu Chase mua re? hon noi khac' 10 cents thi` OK, PN moi nam duoc free trade tai well Fargo , every year 100 lan cho account thuong, 100 lan cho IRA , Scottrade cho $100 1 lan ma thoi , nhung no' co' cai' toool giup minh trade hieu qua? , cho nen PN thich anh Scott hon . Nhieu khi co' hang? trade cho minh` free nhung mua mac hon hang? khac' 2 cents , nhu anh BC trade 10 hay 20K shares cua? ALU thi` 2 cents cung~ qua' lon' , so voi' $10 free trade .:)) Chi? co' nam nay` anh Obama lam` kho', chu' may nam truoc PN trade hai stocks thui , chuyen qua chuyen lai moi ngay , ma` cha? bi wash sale gi` ca? . Minh` co' the bo? 30% IRA at Scott, 30% at Ameritrade , 30% at Well , 10% at Fidelity . Cai' nay` an toan` hon vi` tui no' chi? bao? hiem den muc' nao` thoi , va? lai moi anh co' cai' toool choi stocks hieu qua? khac' nhau. Doi hang? nay` qua hang? khac' OK , nhung phai? cho` 3, 4 ngay` vi` khi no' van chuyen? qua thi` minh` khong trade gi` duoc ca? , gap market crashed ngay luc' do' thi` khoc' tha^`m

Sutuhaddong
04-13-2012, 09:48 AM
Ho^m nay HD ddang theo do~i tha(`ng DNMD . Set mua la.i PRMW @1.76s ...no' xuo^'ng to*'i 1.77 ro^i` no' le^n la.i . Ne^u' ALU xuo^'ng to*'i 1.80s HD se~ mua vo^ . :D
Anh Nam co' nhie^`u account wa', coi sao xue^? . :D

PhuongNam
04-13-2012, 09:50 AM
PRMW la` stock gi` ma` KHONG THAY, HD cho nguyen ten han g? di

PhuongNam
04-13-2012, 09:52 AM
DNMD, va PRMW la` stocks gi` ? vao khon g duoc ?? Cho n guyen ten hang? di

Sutuhaddong
04-13-2012, 10:04 AM
Diamond Foods, Inc. and
Primo Water Corporation

tony1
04-13-2012, 12:22 PM
ừ anh pn có nhiều account quá, tn chỉ có 2 account, mà stock 15 cái còn ira cho nhà bank nó lo, mà còn bị lé mắt, nhiều khi bấm lộn, bái phục anh pn.

market hôm nay thê thảm quá, đang là tháng các hảng báo earning cho Q1, jpm và wfc loss so vớI năm ngoái, chắc market đi từ xuống tới đứng tại chổ quá .

PhuongNam
04-13-2012, 12:47 PM
Anh PRMW PN mua hoi sang' $1.81 nay con` $1.79 , HD mua chua ?

Sutuhaddong
04-13-2012, 01:05 PM
HD mua PRMW @1.76s . No' xuo^'ng gia' ddo' to*'i ma^'y la^`n mo*'i vo^ dduo*.c . Mua Mobi @3.32s Set mua FORM 5.60s ma` mua hong dduo*.c . Hy vo.ng tua^`n sau no' xuo^'ng the^m thi` ddo*~ lo lo^~ vo^'n .:D

PhuongNam
04-13-2012, 03:15 PM
HD, phai? mua nhieu shares moi' set gia' , neu mua it' chang save bao n hieu ma` nhieu khi no huo^'t

Sutuhaddong
04-13-2012, 03:39 PM
HD mua 1k shrs tro*? le^n hong ha` . Bie^'t ra(`ng mo^.t hai cent hong save bao nhie^u nhu*ng khi mua xong no' xuo^'ng tha^y' ddo? loe't ho?ng thi'ch la('m . :D
Anh Nam ho^m nay co' mua Mobi kho^ng ?
PRMW anh canh chu*`ng no' le^n co' lo*`i ba'n lie^`n nhe ...cai' na`y no' le^n xuo^'ng ba^'t thuo*`ng la('m . Cha('c hong le^n cao nhu* lu'c truo*'c dda^u .

baocuong
04-16-2012, 05:38 AM
Sáng nay, DJ và NAS future lên và NOK xuống (3.91) vì bị Moody downgrade về credit mặc dù tình trạng tài chánh của NOK rất tốt. Vì nghĩ rằng NOK là một stock lớn không thể nào bị phá sãn và sẻ lên lại một khi v/đ software của lumia được giãi quyết, nên BC bắt đầu mau lại từ từ @ 3.91.

PhuongNam
04-16-2012, 07:32 AM
PN nghi~ no' cung chap chung vung` $3.90 thoi, nen mua 1 it' thoi vi` PN co' NOK kha' nhieu khi no' o? $6 . Anh mua san 2 cai' hom` nhe':))

baocuong
04-16-2012, 09:29 AM
Hì, hì. Đừng quá bi quan dzậy. PN có nhớ vụ csco không? BC tin là nó sẽ lên lại ít ra là $6.00. Có điều là mình phải chờ lâu một tí.
Tuy nhiên để khỏi phải mất ngủ, tốn tiền mua antacid, BC cương quyết thực thi một chiến thuật cũ mềm mà ít người áp dụng được là: "NẾU STOCK RỚT SAU KHI MUA THÌ BÁN NGAY, CHỊU LỖ ÍT CÒN HƠN BỊ LỖ NHIỀU VỀ SAU VÀ KHÔNG NGẦN NGẠI MUA LẠI KHI NÓ BẮT ĐẦU LÊN".
Sau khi áp dụng cách này một thời gian, kết quả giãm lỗ rõ rệt.

Sutuhaddong
04-16-2012, 09:37 AM
HD cu~ng muo^'n mua NOK ,nhu*ng mua hong dduo*.c vi` fund mo*'i bo? vo^ no' hong cho mua stock duo*'i $4s. Thi. truo*`ng mi' ho^m nay the^ tha?m wa', ddu.ng dda^u thua ddo' . cha('c fa?i gia?i ngu~, ngu? mo^.t tho*`i gian mo*'i mua ba'n la.i wa' .
Ap' bo^` bu*~a nay ru.ng the^ tha?m ...co' ai luo*.m hong ? :D

baocuong
04-16-2012, 11:02 AM
HD chịu khó dùng tiếng Việt có dấu theo kiểu Đặc Trưng, chứ kiểu tiếng Việt HD dùng hiện nay, đọc muốn lòi con mắt, lắm lúc chẵng hiểu gì cã.
BC dùng Google chrome và Microsoft explorer, cái nào cũng được.

Sutuhaddong
04-16-2012, 11:40 AM
Hehe ...HD xa`i chrome ddo', ma` hong hie^?u sao dda'nh bo? da^u' hong dduo*.c .

PhuongNam
04-16-2012, 12:50 PM
Dang xai` Chome nhung van khong danh' chu~ Viet duoc . Thong cam? cho co HD va PN . Anh PCO xuong du~ vi` thua kien .
NOK len hon $4 , mung cho anh em minh` go duoc ti' dinh?
Ma^'y hang? lon' nhu Cisco, Rimm, NOK xuong roi lai len, cu' cho` tu` tu` la` lay lai vo^'n .

baocuong
04-17-2012, 06:23 PM
Hôm nay market lên nhiều mà nok lại xuống, có triệu chứng không tốt. Có thể vì thiên hạ sợ earnings sắp tới sẽ xấu. Do đó BC bán hết @ 4.05 chỉ đũ tiền chợ, đợi sau earnings sẽ mua lại.

PhuongNam
04-18-2012, 07:06 AM
PN ban' 1000 shares mua luc' $3.93 , chac chan bi wash sale vi` con` giu 5K shares , nhung cung~ du? tien di uong ca fe .:)
Hai anh STX va` SBUX la` target mua ban' hnag` ngay` duoc day , ngay` short ngay` long .

tony1
04-18-2012, 12:54 PM
snpk , stock tăng liên tục bắt đầu từ cuối tháng 3 cho tới hôm nay từ $0.7 tới 2.4 là new high của 52 tuần ngày hôm nay lúc 11:00 sau đó nó như con tàu Titanic rớt xuống còn $0.78, chuyên gì đã xảy ra cho snpk ? tin đồn từ cuối thang qua là snpk đã đã được hợp đồng chăm lo sức khỏe cho 1 đội banh, và đã được bán loại thuốc clotamin trên counter của mấy chục tiêm walgreen ở alabama, và stock bắt đầu tăng liên tục làm cho tin tức sôi nổi và các investors nhảy vào mua bán short với volume mấy chục triệu share liên tục trong mấy tuần qua. Hôm nay chắc có tin gì ghê gớm lắm stock mới rớt từ $2.4 xuống còn 0.74. Cám ơn trời phật, tn đặt mua hôm thứ hai $2 nhưng broker nó không cho mụa, nếU KHÔNG lổ năng rồi .

Sutuhaddong
04-18-2012, 01:21 PM
O*? dda^u ma` anh kie^'m ra cai' stock lo*.i ha.i va^.y ? :D Anh no'i broker hong cho mua la` sao ?
Ne^u' anh mua cu~ng kho^ng bi. lo^~ na(.ng dda^u , no' gain ho*n 100% after market close kia` .:D0.920 -1.310 (-58.74%)

After Hours: 1.941 +1.021 (110.93%)

baocuong
04-18-2012, 03:08 PM
Mời các bạn xem bài này để hiểu HOW THE WALL STREET CROOKS AT WORK và sự nguy hiễm khi trade penny stocks.

Sunpeaks: Will This Hot Stock Go Up In Flames?
April 13, 2012 | 41 comments | about: SNPK.OB
Editor's Note: TheStreetSweeper has prepared a more comprehensive report on Sunpeaks Ventures (SNPK) and the promotion of its stock, which can be accessed by clicking here.

Sunpeaks Ventures (SNPK.OB) may sport a humongous $725 million market value right now, but it's still the same dinky vitamin distributor that captured little business - or attention - before AwesomePennyStocks decided to aggressively pump up its shares. A bleeding company with just $3,562 in revenue at the time of its latest financial report, Sunpeaks operates from an "executive office" that resembles a garage and peddles a vitamin supplement that costs three times as much as a similar product found on the shelves of CVS drugstores today.

As is often the case in the microcap arena, of course, the SNPK story is more about the extraordinary promotion of the stock than it is about the company itself. Until recently, SNPK remained an empty Nevada shell with plenty of stock - some 370 million shares - but no real business yet at all.

SNPK morphed into a vitamin seller a couple of months ago, however, with its stock bursting onto the market a few weeks later in a flurry of trading activity. Although SNPK initially rose just 1 cent to 43 cents a share on March 8, its opening day of trade, it enjoyed massive volume from the start, with 160 million shares of the stock instantly changing hands.

At that point, AwesomePennyStocks - the most powerful promoter in the business - had just begun touting SNPK to a vast network of subscribers who soon rushed to scoop up the brand-new shares. Barely one month later, with 50 promoters in charge of 351 different newsletters pumping the stock, SNPK has literally quadrupled in price and now commands $1.70 a share.

Like a select group of early investors, Whetu Inc. - a mysterious Panamanian firm that inherited a big chunk of SNPK as it emerged from its empty shell - now sits on an outright fortune as a result. After issuing a modest $110,000 promissory note to SNPK last summer, records show, Whetu wound up with 50 million of its highflying shares. That stock, if sold at current prices, would command a whopping $85 million today.

For its part, APS struck it rich even before the big SNPK promotion began. Last spring, for example, APS successfully pumped an outfit known as Portage Resources (POTG.OB) from mere pennies all the way to $1.24 a share. A past target of TheStreetSweeper, POTG now trades for pennies once again.

After that, APS touted a string of other penny stocks as well - including CXLT, HDSI, MILV, AMWI, NSRS and AWSR - and reportedly scored a massive windfall by the time that 2011 came to an end. All told, a confidential source told TheStreetSweeper ahead of this story, the faceless players behind APS pocketed at least $250 million on their stock promotions last year.

This time, an APS sister site actually kicked things off with a "pre-promotion" blast when SNPK first hit the market. In a move designed to catch attention, the tout sheet told investors that it would begin "official" coverage of SNPK between March 19 and March 26, while merely (if disingenuously) suggesting that its fans add the name to their watch list until then.

"If you plan on telling your friends about this new pick, we'd ask you not to do it quite yet," the editor craftily advised, "as we want to issue the official announcement first to all our members before non-members get the opportunity of buying SNPK."

As intended, that message produced the opposite result, with dozens of other "affiliates" piling on and APS itself taking the lead. SNPK did its part as well. The company began hunting down a big-name spokesman for its flagship product Clotamin - a vitamin K-free supplement suitable for patients on anticoagulant therapy -- and soon came through with a helpful announcement: SNPK was now in the "final stages" of negotiations to sign a former NBA star and current head coach to endorse its vitamin supplement.

With that, the big pump was officially underway. SNPK dutifully followed up with more good news - about sales agreements with several drugstore chains - but the stock nevertheless stalled around 70 cents before outright disasterstruck. On March 16, barely one week after its big debut, SNPK suddenly announced that it had "initiated a review, through special counsel, in connection with the high volume of trading and price rise in its common shares on the OTC Bulletin Board."

Why? As it turns out, the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) had called SNPK to inform the company that it had "commenced … an inquiry" of its own.

The stock, which had touched an intraday high of 68 cents before that jarring news, crashed to 29 cents, as jittery players bailed. Thanks to a sudden wave of buying power just before the close, however, SNPK handily recovered to end that volatile trading session on a strong note at 50 cents a share.

For his part, SNPK Chief Executive Officer Mackie Barch automatically assured investors that, as the only insider who owns the stock, he still held all of his own shares. Barch instead blamed "persons unknown to current management" for the curious trading activity that had set off the alarm. In a further effort to calm frazzled nerves, SNPK then followed up with a special Saturday press release that officially identified former all-star NBA player Paul Silas as the spokesman for its expensive vitamin.

APS soon came to the rescue as well. In a bold message to its followers, APS claimed that FINRA simply wanted to "make sure everything is fine over there, and it definitely seems to be fine" after news of the inquiry. By the following week, the crisis had blown over, and the stock resumed its climb. Some traders, besotted with ASP and its apparent invincibility, even viewed the recent setback as part of a grand plan.

"The FINRA investigation, picture of SNPK HQ, sell-off 4/30/2012 were all moves in a game like chess," one investor cheerfully proclaimed. And "APS is the chess master. This stock is going to shock people with the PPS it will reach."

With the stock back on track, the promotion entered a new phase. The company launched a television commercial that featured people on blood-thinners - like those suited for its own product -- hugging one another on screen. Meanwhile, APS enlisted the help of a notorious outfit known as Capital Financial Media (CFM) to promote SNPK through the mail. Armed with a generous production budget of at least $500,000 (but potentially stretching into the seven-figure range), CFM hired three different distributors - Penny Stock Pillager, Penny Stock Hunter and Wall Street Reaper - to flood mailboxes with bullish promotions about the tiny vitamin company.

As those mailers made their way through the country, SNPK rode a fresh wave of rising volume past the $1 mark for the very first time. APS followers responded with a religious show of faith: "Listen ONLY to APS AND HER AFFILIATE sister newsletters," one proclaimed, "and you can't go wrong $$$$$$$."

As it turns out, however, APS had actually introduced its current pick on the heels of a botched job. On Feb. 23, the newsletter preannounced American West Resources (AWSR.OB) - an obscure coal miner - as its next "pick" by including specific details that clearly identified that company. As a result, AWSR suddenly rocketed a full $1 to $1.29 a share.

At 3 a.m., however, APS followed up with a lame correction explaining that the newsletter had "contained a symbol that was not meant to be here" and blamed its editors for the mistake. AWSR promptly dropped, although it retained some temporary support provided by APS fans who viewed the "correction" as part of the overall plan. Once SNPK surfaced as the "real" pick, however, AWSR totally collapsed and - badly damaged at that point - spiraled all the way below its original price to just 15 cents a share.

Early SNPK investors actually paid far less than that for their lucky shares. As noted above, Whetu Inc. spent the equivalent of just $110,000 for 50 million shares of SNPK stock before it burst onto the market. Blue Lagoon, another Panamanian outfit, looks like it hit the jackpot, too. That firm issued SNPK a $40,000 promissory note that could be converted into 667,667 shares of stock (at a conversion price of 6 cents a share) ahead of a 45:1 stock split that left it entitled to millions of those valuable shares instead. At least eight other early investors scored sweetheart deals of their own, with each one buying 175,000 shares of SNPK stock - at just a penny apiece - ahead of that stock split as well.

Thanks to the big APS promotion, even ordinary SNPK investors look like big-time winners right now. If history serves as any guide, however, the stock will soon collapse. After all, the stock charts of past APS favorites all tell the same old story.

Look at POTG, for starters, with its plunge back to just 2 cents a share. Then look at CXLT (now NSAV), or HDSI, orMILV, or NSRS, or even poor AWSR.

Shoot, look at SNPK itself, once APS moves on to its next hot pick.

* Important Disclosure: No member of TheStreetSweeper's staff or advisory board has ever taken a financial position in Sunpeaks Ventures (SNPK.OB) or received any compensation from others who have positions in the stock. As a matter of policy, TheStreetSweeper prohibits members of its editorial team from taking positions in any of the companies that they cover. To provide feedback on this story, please send an email to editor@thestreetsweeper.org or contact the author directly at janiceshell@hotmail.com.

Disclosure: I have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.

This article was sent to 499 people who get email alerts on SNPK.OB.
Get email alerts on SNPK.OB
This article is tagged with: Long & Short Ideas, Short Ideas, Basic Materials, Independent Oil & Gas, United States
More articles by The

PhuongNam
04-18-2012, 03:32 PM
Penny stock ra^t nguy hie^?m , cam' on anh BC da~ canh? bao' , thuo`ng thuong` VN minh` hay chuo^ng penny , vi` mua it' nhung le^n bao. , win duoc. vai` la^`n , chi? mo^.t lan bi no' lua` thi` ma^t 100% , va` cu~ng canh? giac' co' ban. quang? cao' vai` penny stock , chi? vai` ban. mua la` stock nhay? le^n vai` chuc phan tram ngay .

baocuong
04-18-2012, 04:54 PM
PN viết rất đúng. Các investor nhỏ muốn hoặc chỉ có thể đầu tư stock nhỏ vì không có nhiều tiền và muốn lời nhiều, lời mau. Bọn crook rất giỏi về tâm lý. Chúng biết ai cũng ham lời nhanh, nên bao giờ chúng cũng để cho người mua có lời trong những lần đầu để họ mua thêm và quảng cáo cho người khác mua.
Điều tai hại là lúc đầu mình mua số lượng ít và có lời 20, 30 ngay cã 50% một vài lần. Sau đó, muốn lời nhiều thì phải mua nhiều nên lần sau mình mua số lượng thật lớn, và dĩ nhiên crook rất là happy bán và short cho mình xong ôm tiền của mình rồi bõ đi sang stock khác. Tệ hơn nữa là tụi nó tiếp tục short mạnh đồng thời loan bad news để giá rớt như SNPK hôm nay.
Kết quả: mình lời với số lượng ít mà lỗ với số lượng lớn. Do đó mình bị lỗ nặng.

tony1
04-18-2012, 07:59 PM
trade penny stock rất nguy hiểm, tn nhìn thấy nó là tránh xa. Chẳng qua vào tháng 3, tn nhận liên tục email về thăng snpk. tn không đọc và xóa hết, cho tới mấy ngày nay, tn đọc thử và xem chart thấy ngày nào nó củng có new high. vào thứ hai tuần nầy, tn thử set mua @ $2, và sẽ bán trong ngày hay ngày sau, nhưng tdameritrade không cho mua penny stock. thanks broker

cám ơn chú BC về tin tức, dạo nầy tn bận quá không có trade và theo dỏi stock nhiều, chỉ bỏ fund vào ira và giao cho nhà bank nó lo

PhuongNam
04-20-2012, 12:08 PM
Anh BC coi web site nay` danh' tieng Viet , danh khong can bo? dau, sau khi danh' xong tu dong bo? da^u' cho minh`, co HD coi ra sao
http://www.easyvn.com/tiengviet/compose.php

D (http://www.easyvn.com/tiengviet/compose.php)ow le^n, stock ky~ thuat xuong.

Sutuhaddong
04-20-2012, 12:33 PM
Nếu đánh tiếng Việt ở chổ khác đem vô đây bỏ lên thì HD cũng có chổ để đánh mà, đâu cần cái website đó . Mà HD cũng đã thử cái web anh đưa rồi, vũ như cẩn ...hong bỏ dấu đuợc .
Mí hôm nay bio stock lên khá ghê . Anh có dự định mua DNDN hay GONM hoặc GTIV gì không ? Hôm nay HD sẽ bán NOK ...để mua stocks khác , có thể có cơ hội lên mau hơn thằng NOK này . :D

baocuong
04-20-2012, 02:05 PM
BC có thử website đó. Nó cũng tiện lợi nhưng hơi kẹt là nó bõ dấu lung tung, hầu như câu nào mình cũng phải edit.

PhuongNam
04-23-2012, 07:13 AM
Thi truong nay xuong' qua' , khong biet ngay` mai Apple bao' cao' co' go? gac duoc ti' nao` khong ?

Sutuhaddong
04-23-2012, 12:53 PM
Hôm nay bio stocks lên khá ghê . Không biết trong này (ngoài HD ra)có ai mua nó hong . DNDN mấy ngày nay đã lên hơn 20% . DSCO bắt đầu lên lại ...
Mua MOBI @2.90s

baocuong
04-23-2012, 04:53 PM
BEAR MARKET:
Market đang trong thời kỳ correction và bear market. Biểu hiện rõ rệt nhất của bear market là lúc mở cửa market lên chút đỉnh và sau đó xuống từ từ cho đến lúc đóng cửa.
Market suốt 2 tuần qua đã ở trong tình trạng này trừ một vài ngày. BC nghi ngờ là từ tháng năm tình hình sẽ không khá hơn (sell in May, go away)

davidsons
04-23-2012, 10:10 PM
Hi Anh BC, A. PN và chị STHĐ,

Cám ơn những input cũa các AC, Dave tôi đang theo dõi BAC thấy xuống quá nên xin ý kiến khi nào có thể mua lại được...mới bán HGSI take profit đợi xuống sẽ mua lại. Cám ơn tất cả.

Sutuhaddong
04-24-2012, 01:37 PM
Wow, anh D co' stock HGSI huh ? dda~ nhen ...Co' fa?i ngu? mo^.t dde^m thu*'c da^.y tu*. nhie^n tha^'y ddo*`i bo^~ng nhie^n vui hong ? HD hong co' theo do~i BAC vi` hong ddi.nh mua no' . Anh cho*` anh Nam nay ba'c Cuo*`ng va`o tra? lo*`i anh nhe . HD ddang dde^? y' dde^'n FRO , FORM , DNDN ,GNOM va` DSCO ...mi' cai' stocks na`y ddang le^n . HD nghi~ co' the^? mua dduo*.c . Nhu*ng mo^~i la^`n mua ddu*`ng co' mua nhie^`u wa' . Thay vi` ne^u' mi`nh du*. ddi.nh mua 1K shares thi` mua 500 tho^i, cho*` tua^`n sau ha~y mua the^m va`o . Ta.i thuo*`ng thi` khi mi`nh mua cai' stock na`o vo^ no' dde^`u ro*'t hong ha`, i't khi co' cai' na`o mua no' le^n lie^`n la('m .Hehehehe

PhuongNam
04-25-2012, 07:22 AM
Anh Davidson , chuc' mung anh co' loi` dot xuat tu` HGSI , biotech stock la` the^' , tin tot vot. le^n ma^y xanh , tin xa^'u thi` da^m da^u` xuong dat' , vi` the^' co' gan li` nhu chi HD thi` me^ anh bio con` hon ong xa~ nua~ . Ho^m nay Apple co' loi` , cac' stock ky~ thuat le^n lai du~ doi , trong khi ben tai` chanh' thi` cung~ le^n nhung khong manh ma^y' . Voi' gia' BAC hien nay , PN nghi~ no' cung~ o? level nay` vi` bay gio` la` mua` he` , neu mua de^? an vai` chuc cents thi` OK, chu' le^n vai` $ thi` hoi kho' .
HD noi' rat dung'. tha` minh` chiu mat tien commision vai` la^`n . cu~ng khong bang minh` ma^'t vai` tram vi` mua nhie^u qua '.

Sutuhaddong
04-25-2012, 04:09 PM
Hehehe anh Nam no'i wa' dda'ng ha` . Ba^'t wa' thi` ba(`ng tho^i cho*' hong co' ho*n dduo*.c . HD co`n dde^? i' tha(`ng ARMS nu*~a . Ho^?m ra`y no' cu*' xuo^'ng hoa`i ne^n chu*a da'm mua . Bu*~a nay no' le^n 19% ro^`i . Cho*` va`i ho^m nu*~a coi sao mo*'i da'm ddu.ng dde^'n . :D

PhuongNam
04-26-2012, 07:13 AM
ARMS la` gi` ? sao khong thay ? cho full name di de^? cung` lo^? cho zui, LU xuong manh , mua gio` hay doi them vai` ngay` anh BC ?

Sutuhaddong
04-26-2012, 04:00 PM
Amyris Inc
(NASDAQ:AMRS)

Anh cho*` no' le^n xuo^'ng va`i nga`y nu*~a ha~y we^'t ddi.nh mua . HD cu~ng ddang theo do~i tho^i cho*' chu*a co' ro*' to*'i . ALU missed estimate xuo^'ng the^ tha?m wa', cu~ng he^n bu*~a no'i mua ma` hong co' mua ne^u' kho^ng bu*~a nay ddau tim ro^`i . HD nghi~ ALU se~ co`n xuo^'ng nu*~a, xuo^'ng to*'i 52wk low, va` co' the^? low ho*n .

PhuongNam
04-27-2012, 07:11 AM
Khi LU xuong new low hay hon chut' dinh? , map me' $1.00 thi` ne^n mua vo^ . Ai cu~ng so nhung minh` dam' mua thi` moi' co' loi` to.
Mua 200 shares MXWL at 9.70

PhuongNam
05-01-2012, 08:41 AM
Ngay` nay stock len , nhung khong thay^' anh chi em ho^` hoi? ti' nao` ?
Anh chang` PFCB restaurant Tau` nay` le^n qua' co? hom nay , khong biet co' nen short khong ?
PFCB

davidsons
05-01-2012, 02:00 PM
Hi A PN,

PFCB được buy out với giá 1.1 billion nên không nên short....

PhuongNam
05-01-2012, 02:52 PM
Cam' on ban, du tru` cho den thu' 6 thi` short, nhung nho ban Davidson ngan can? nen bo? y' dinh nay` .

Sutuhaddong
05-02-2012, 10:50 AM
Ho^?m ra`y co' ai mua FORM hong ta ? bu*~a nay le^n wa' xa' . :P
Mobi bu*~a nay cu~ng gain dduo*.c 10%. anh Nam bu*~a co' mua share na`o hong ?:D

PhuongNam
05-02-2012, 11:16 AM
Luc' truoc dac mua limit:) at $3 , no' mua cho mot lo^ nay phai? ban' bot'

Sutuhaddong
05-02-2012, 11:24 AM
HD mua vo^ ti'nh wa^n bi`nh ra to*'i 3.11s la^.n . Nhu*ng chu*a ba'n dda^u, no' co`n le^n nu*~a . Hie^.n ta.i no' co' cash flow ti'nh ra to*'i 3.98s la^.n . Ba'n chi so*'m .:D
ALJ nga`y mai tuye^n bo^' earning . Hong bie^'t ne^n ba'n bu*~a nay kho^ng nu*~a . Hie^.n gio*` ddang le^n ma` kie^'m wa`i cha? tha^y' co' tin gi` cu?a no' . Cha'n! :D
Nga`y xu*?a nga`y xu*a co' ai mua cai' stock
YRCW na`y hong? 7 na(m ve^` truo*'c, tri. gia' mo^~i share ho*n 18K . Gio*` thi` duo*'i $10s.
Green Mountain coffee Roasted down
After Hours: 29.40 -20.12 (-40.63%) JVA cu~ng down After Hours: 8.00 -0.78 (-8.88%)
Cha('c cai' so^' tui ve^` gia` ddi mo'c bo.c wa', mua cai' na`o be^n 401K cu~ng tu*` che^'t to*'i bi. thuo*ng he^'t . :((

Sutuhaddong
05-03-2012, 07:32 AM
Ho^m nay GNOM xuo^'ng wa', nhu*ng bie^'t la` no' se~ le^n la.i ra^'t mau ne^n HD mua the^m 1k shares @2.35s. co' ai muo^'n hu`n hong ?:D

PhuongNam
05-03-2012, 08:24 AM
Thành thật chia sẽ vơi' HD , cũng một xuồng với HD, PN muốn góp ý với HD về việc này, PN muốn thành công thì PN phải phân biệt hai thứ INVESTMENT và TRADING .
Anh BC đúng nghĩa là trading thật sự , khi mua bị hố anh bán ngay. Anh ấy mua nhiều shares lên chừng vài chục cents là ban' . Khi TRADING không cần hảng tốt hay xấu , trade theo thị hiếu đa số và mua bán ngay hàng ngày , hàng tu . Nếu khi mình biến Trading thành Investment vì không chịu bán lỗ , đo' là sự lầm lẩn lớn . Ví dụ như bây giờ PN muốn mua YRCM , $7 mua, $7.30 bán , vì hảng này từ $500 per share trong năm này xuống đến $7 , chắc chắn không phải là hảng đề mình Invest , mua để trade thôi , nếu xuống $6.8 thì ban' lổ , lên $7.3 thì bán lấy lời .
PN Coi PEG nếu muốn INVEST dài hạn .
Về 401K thì PN nghiên về INVEST nhiều hơn, multiple funds hay EFT đều OK , nhưng đánh hàng ngày thì không nên dùng 401K .
Hy vọng một thời gian , khi cổ phiếu lên lại PN sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn.
GNOM de^? coi chart nghien cuu xem sao.

Sutuhaddong
05-04-2012, 07:35 AM
:D be^n 401K la` invest ddo' cho*', chi? cho.n lu*.a mua ma^y' cai' stock co' dividend va` nhu*~ng co^ng ty lo*'n nhu* la` ...NOK bank energy ...hehehe...mua cai' na`o cai' ddo' no' ro*'t the^ tha?m nhu*ng dda`nh chi.u tho^i . Ta.i cai' ddo' mua cho long term ne^n mua xong bo? no' hong co' dde^? y' to*'i . Ne^u' dde^? y thuo*`ng xuye^n nhu* cai' reg. account thi` cha('c cu~ng hong to*'i no^~i . :D
Ca'm o*n anh Nam dda~ chia se~ ... $-)

baocuong
05-04-2012, 08:40 AM
Hello PN & HD,
BC vẫn còn vacation ở Texas, nên không mua bán gì cã.
Hôm nay mở ĐT thấy có bài của các bạn nên góp ý cho vui.
PN viết rất đúng. Không nên trade với 401K nhất là các penny stocks hay hot stocks, rất nguy hiểm. Vì 401k có mục đích lâu dài cho retirement. Nếu mình trade mà rũi ro nó xuống bất tử như trường hợp nflx, gmcr thì chỉ còn cách khóc thôi. Bạn chỉ nên mua các blue chips có divident như HD viết hoặc giao cho mutual funds có tiếng tốt quản lý dùm.

Sutuhaddong
05-04-2012, 12:07 PM
Mua blue chip nhu* C BAC SODA cu~ng tu*` che^'t to*'i bi. thuo*ng cho*' co' ho*n gi` nflx va` gmcr dda^u ba'c . :D
Ba'c ddi cho*i ho*i bi. nhie^`u nhe, la`m HD ganh ti. ghe^ .
Mua pmrw @1.35s. :P

baocuong
05-04-2012, 12:23 PM
HD cứ chịu khó đi làm và mua bán stock đến 70 tuổi mới về hưu như BC thì tha hồ mà đi vacation.

PhuongNam
05-06-2012, 01:47 PM
PN chi? di quanh quan o? CA , di nhieu noi nhung khong dau^ co' khi' hau bang CA ca? . Hon nua~ ve' may' bay dao nay` mac mo? qua' .
Co nuong HD mua C, Bac nen chet la` phai? , mua cac' anh Well Fargo, US bank , Apple thi` dau den noi? hu hu .
PN coi tuong lai vai` thang' voi' ganh' nang Recession ben Europe , chac phe ta tu` chet den bi thuong .

PhuongNam
05-07-2012, 08:00 PM
Hom nay Gnom len du? , HD chac make $ . Neu HD co' tai` tien doan' bottom cua? penny , thi` phai? phat' trien? cong luc nay` , phai' nay` neu doan' duoc bottom thi` an chac.
Vi` mua it' GNOM nen hom nay chi? loi` $200 cho vui cua? vui nha` . Thanks HD

davidsons
05-08-2012, 07:13 AM
DNDN ra earning, not bad nhưng stock vẫn bị rớt. Just speculation, mua DNDN tại giá $9.34.

Sutuhaddong
05-08-2012, 02:07 PM
Hong co' chi anh Nam . Mie^~n co' lo*`i la` mu*`ng ro^`i . There is something wrong with GNOM. Ho^m nay bi. down grade cai' ro*'t muo*`i ma^y' pha^`n tra(m . Sau khi market ddo'ng cu*?a le^n la.i 19.64% . Gia' hie^.n ta.i la` 2.64s
http://www.marketwatch.com/investing/stock/GNOM?link=MW_Nav_PO
Ho^m nay HD ba^.n qua' ne^n cha? mua ba'n gi` dduo*.c . dndn tha^'y tuye^n bo^' beat the earning ne^n hong nghi~ no' ro*'t nhie^`u du*~ va^.y . Mo*'i ho^m wa co`n gain dduo*.c 70%, gio*` co`n co' 25% ha` . Nhu*ng co' le~ no' se~ le^n la.i chu't ddi?nh .
Co`n chuye^.n tie^n ddoa'n penny thi` hi`nh nhu* linh ti'nh cho bie^'t thi` ddu'ng ho*n la` hay . Hehehe

(http://www.marketwatch.com/investing/stock/GNOM?link=MW_Nav_PO)

Sutuhaddong
05-10-2012, 06:28 AM
Cai' tha(`ng BAC na`y ngo^. ghe^. FRO. stock ddang o*? gi'a tre^n $6s cai' bi. no' down grade tu*` $4 xuo^'ng $3s ne^n ho^m wa ro*'t cai' ddo^.p . Bu*~a tha^'y anh Tony mua, kho^ng bie^'t dda~ ba'n chu*a . Ho^m nay no' le^n la.i ro^`i . :D
Ho^m wa mua amrs va gnom gia' tu*` 2.22s dde^'n 2.00s ......mua wa' tro*`i . Wish me luck . :D

Sutuhaddong
05-10-2012, 03:09 PM
Ho^?m ra`y thi. truo*`ng ro*'t lie^n tie^'p 6 nga`y ...ne^n hong ai co`n ho*i su*'c dde^? no'i nu*~a huh ?:D
JPM toa`n la` nhu*~ng nguo*`i gio?i ti'nh toa'n ma` co`n thua to*i ta? thi` no'i chi nhu*~ng tay ngang nhu* mi`nh. Nghe cai' news na`y xong cai' ca?m tha^y' dduo*.c an u?i ghe^ . $-)

J.P. Morgan Chase (JPM (http://quote.foxbusiness.com/symbol/JPM/snapshot): 40.74, +0.10, +0.25%) has taken $2 billion in trading losses in the past six weeks and could face an additional $1 billion in second-quarter losses due to market volatility, Chief Executive James Dimon said Thursday in a hastily arranged conference call after the market closed.The losses stemmed from derivatives bets gone wrong in the bank's Chief Investment Office, a part of the corporate branch of the bank that manages risk for the New York company. The Wall Street Journal reported last month that large bets being made in that office had roiled a sector of the debt markets.The loss is a black eye for the bank, which sailed through the crisis in better shape than most of its peers, and Mr. Dimon. It comes at a time when large banks are fighting efforts by regulators to rein in risky trading with measures such as the so-called Volcker rule.

Read more: http://www.foxbusiness.com/industries/2012/05/10/jp-morgan-has-significant-credit-portfolio-loss/#ixzz1uVVh8Z5W

baocuong
05-11-2012, 08:06 AM
Hello. I'm home.
Market xuống khá nhiều trong nhiều ngày qua. Đây không phải là sự ngạc nhiên, vì hàng năm nó luôn luôn xuống từ cuối tháng 4 đến tháng 9.
Hôm qua JMP tuyên bố có thể lỗ đến 4.2 tỉ làm cho bank sector tank sáng nay. Ảnh hưởng của việc này chắc còn kéo dài vì investors nghi ngờ các bank khác cũng bị như vậy.
Trong lúc này BC chủ trương bất động và short nếu có thể chứ không dám mua trừ trường hợp rất đặc biệt. Sáng nay thấy arna lên gần gấp đôi chỉ vì FDA advisory group advice FDA approve thuốc giảm cân của arna. BC liền short 1000 arna @ 7.06. Rất tiếc là TD Ameritrade không cho short nên mất cơ hội make money.

PhuongNam
05-11-2012, 08:24 AM
Cach' day may tuan PN mua Arna vi` thay no' co' giam? ca^n thong dung , nhung da~ ban' roi . Uong? qua' .
Anh BC muon short nhung stocks nho? thi` khi mo account hay chuyen account anh phai? deal voi' tui no' , chu' 90% no' tu` choi cho short stock duoi $5 hay $10.
Gnom tren duong di xuong, penny stock khi le^n >10% nhung minh` khong muon mua nhieu, khi xuong vi` minh` mua nhieu lan de^? average thi` lai o^m 1 do^ng' , do' la` su thiet hai khi choi penny . Da~ rui? may thi` mua that nhieu , le^n tre^n 10% ban' ngay 100% khong chan cho` nhat la` voi' market hien nay .

baocuong
05-11-2012, 08:59 AM
Thank you,PN.
Phải chi PN còn giữ arna đến bửa nay thì phẻ quá rồi.

PhuongNam
05-11-2012, 09:35 PM
IPO Face book will be on next Friday , anh BC coi lam` sao ma` mua duoc ? limit ? market ? co HD , Tony co' mua khong ?

PhuongNam
05-13-2012, 10:02 PM
JPMorgan cung~ nhu cac' truong hop gian lan, vi pham luat le^. cua? cac' hang? khac' trong qua' khu' . Nhung khong the^? vi` mot nha` bank nay` ma` cho cac' nha` bank khac' cung~ hanh` dong nhu the^' , tuy nhien banking cung~ pahi? chiu anh? huong? mot thoi` gian cho den khi earning duoc. report tat ca? . Vi` de^? tranh' tinh` trang mot hang? co' the sup do^? , multiple fund ra doi` .
Tuan nay` la` ngay` IPO cua? Face Book , anh em co' y' kien gi` de^? hanh` dong , kiem $ , chu' ngoi` phan tich' anh JP Morgan cung~ cha? di den dau ca? .

baocuong
05-14-2012, 06:51 AM
Facebook IPO chắc chắn là một trong các IPO lớn nhất từ trước đến nay. BC tiên đoán là ngay sau khi IPO nó sẽ còn lên nữa. Nếu mình mua sớm thì sẽ có lới. On the flip side, vì nó được quảng cáo rầm rộ từ lâu và market đang xuống nên có thể sau đó nó xuống lại. Do đó mình nên bán ngay nếu nó có triệu chứng bắt đầu xuống. Investors lớn có thể deal với các brokers mua số lượng lớn với giá díscount, còn investor nhõ chỉ có thể mua qua brokers với giá thị trường.

PhuongNam
05-14-2012, 07:21 AM
Như tụi minh` , theo PN nghĩ mình không mua được discount từ nhà bank , nên phải mua giá thị trường , như vậy có thể mua với giá rất cao , ví dụ như mới ra lò lúc 6.30 AM , vài phút sau giá bắt đầu $35 nay phải mua với giá $50 , đặc limit thì không mua được , PN nghĩ sau khi ra thị trường chừng vài tuần, nó sẽ rớt lại , khi đó mua cũng vừa . Chứ mua với giá cao lúc mới ra thì làm sao bán lại có lời ngay anh BC ? như anh advice ?

baocuong
05-14-2012, 07:41 AM
Đúng như vậy.
Do đó mình phải mua ngay từ lúc 8am ET, dĩ nhiên là nó đã lên rồi vì investors lớn như mutual funds, hedge funds có privilege mua trước giờ market mở cửa, ngay cã trước khi IPO. Muốn làm việc này mình phải nhanh và đau đầu lắm. PN tính cũng phải, đợi ít lâu khi nó tương đối ổn định rồi hãy quyết định mua hay không.

Sydney
05-14-2012, 12:11 PM
Stock FB ... Sydney không dám đụng vào nó đâu, vì ko đoán được nó sẽ đi hướng nào .
By the way , bất cứ stocks nào Sydney chọn thì nó cũng đi xuống hết , cho nên sợ quá ,giờ đang ghi danh học trading , khi nào học xong thì Sydney mới dám trade tiếp. hơi tốn tiền 1 tí , xem như dùng tiền thua đổi kiến thức vậy :)

PhuongNam
05-14-2012, 10:15 PM
Cô Sydney


Khi market xuống , professional cũng thua , như bửa trước cô HD có đăng , cho nên đi học trading , đa số tụi nó muốn mình mua mấy cái tools của nó và đóng tiền hàng tháng , chứ chưa chắc học xong là đánh đâu thắng đó đâu . Có nhiều anh bạn học 5 năm tại trường trading school , ra trường cũng thất bại và đi làm cho hảng trading firm . Trading rất khó , lý thuyết đơn giản , nhưng khó là mình có control được mình khi trade hay không ? Thêm vào đó , mình trade 1 mình là đối địch với hàng ngàn tụi hedge , multiple vv . Tụi nó lừa lọc dữ lắm. Xem anh BC chia xẻ mấy lần, mới biết tụi nó lừa lọc , phao tin , mua vô đẩy giá lên , rồi bán đi cho giá xuống .
Muốn trade khỏi mất tiền , mua long term mấy hảng có tiếng khi bị tụi nó đẩy xuống . Chờ lên lại thì bán . Khi tụi nó đẩy lên quá cao , thì short . Mua bán ít thôi , đừng ham nhiều mà mua quá mà mua 1 stock khi bị lỗ thì mất hết.

Sydney
05-15-2012, 08:44 AM
Cô Sydney


Khi market xuống , professional cũng thua , như bửa trước cô HD có đăng , cho nên đi học trading , đa số tụi nó muốn mình mua mấy cái tools của nó và đóng tiền hàng tháng , chứ chưa chắc học xong là đánh đâu thắng đó đâu . Có nhiều anh bạn học 5 năm tại trường trading school , ra trường cũng thất bại và đi làm cho hảng trading firm . Trading rất khó , lý thuyết đơn giản , nhưng khó là mình có control được mình khi trade hay không ? Thêm vào đó , mình trade 1 mình là đối địch với hàng ngàn tụi hedge , multiple vv . Tụi nó lừa lọc dữ lắm. Xem anh BC chia xẻ mấy lần, mới biết tụi nó lừa lọc , phao tin , mua vô đẩy giá lên , rồi bán đi cho giá xuống .
Muốn trade khỏi mất tiền , mua long term mấy hảng có tiếng khi bị tụi nó đẩy xuống . Chờ lên lại thì bán . Khi tụi nó đẩy lên quá cao , thì short . Mua bán ít thôi , đừng ham nhiều mà mua quá mà mua 1 stock khi bị lỗ thì mất hết.

Anh BC viết ở đâu Sydney không thấy , nếu PN có save lại thì post lại cho Sydney đọc với .
Hôm nọ khi PN thua có nói mỗi lần thua stock là học được 1 kinh nghiệm , nên Sydney nghĩ hay là lấy tiền thua đó đi học để ít thua hơn , về lâu dài thì cũng có lời ... cho nên Sydney mới quyết định ghi danh đi học đó chứ .
Chỗ này họ chỉ dạy chứ không bán charting software . Khi dạy họ dùng 2 charting software :

If you trade only the North American exchanges, US and Canada, then TC2000 is the best choicẹ If you trade overseas exchanges, then MetaStock is the better choicẹ

còn nếu mình đang dùng charting software khác thì email họ , họ sẽ cho mình biết những indicators nào tương đương với cái họ dạy , vì mỗi nơi name cái indicators khác nhau .

Sydney ghi danh học hồi tháng 4 , vì nó cho cái sweetheart package nên 2 người được học , tính ra cũng ko mắc ... So far Sydney rất happy vì đã bớt sợ khi mua .
Khi nào PN có dịp qua Seattle , nếu rảnh ghé nhà Sydney đọc coi bài họ dạy có khá không . nhờ học cái này 1 tháng, Sydney mới biết mình chả biết tí gì về mua bán stocks cả , cho nên thua nhiều hơn thắng là phải .

PhuongNam
05-15-2012, 09:53 AM
Sydney có học thì co' thêm kinh nghiệm và tự tin hơn, tuy nhiên điều cần thiết nhất là phải control lấy mình khi trade , nhiều khi sự hiểu biết không thắng nổi sự đam mê và may rủi .
Chuc Sýdney thành công. Sydney gui? qua e mail , chu' ghe' nha` thi` phai? co' anh BC hay co^ HD di theo thi` su hoc moi' tien trie^?n .:))

Sutuhaddong
05-15-2012, 10:52 AM
Hehehe Anh Nam na`y, vui ta'nh ghe^ . =))
Anh no'i ddu'ng la('m . Theo HD tha^y', do su*. may ru?i thi` ddu'ng ho*n .
Sydney, kinh nghie^.m hay kho^ng kinh nghie^.m vo*'i thi. truo*`ng hie^.n ta.i ai cu~ng tu*` che^'t dde^'n bi. thuo*ng he^'t . Muo^'n a(n cha('c ma(.c be^`n thi` mua nhu*~ng stocks nhu* JJ hay Coca cola pepsi GE BA cha(?ng ha.n . Ne^u' co' lo^~ cu~ng hong so*. ddu*'t bo'ng . :D
Mi' ho^m nay market the^ tha?m wa' ne^n HD cha? buo^`n no'i luo^n . FB bu*~a nay la.i ta(ng gia', tu*` 25-34 le^n 35-38s gi` ddo' . Vo*'i cai' gia' na`y thi` wa' la` ma('c ne^n cha('c HD kho^ng ro*' vo^ dda^u, so*. bi. fo?ng tay la('m .

Sydney
05-16-2012, 11:44 AM
Sydney có học thì co' thêm kinh nghiệm và tự tin hơn, tuy nhiên điều cần thiết nhất là phải control lấy mình khi trade , nhiều khi sự hiểu biết không thắng nổi sự đam mê và may rủi .
Chuc Sýdney thành công. Sydney gui? qua e mail , chu' ghe' nha` thi` phai? co' anh BC hay co^ HD di theo thi` su hoc moi' tien trie^?n .:))

PN nói đúng , cái khó là bán khi nó rớt xuống cái stop loss của mình . lúc đó không được đổi ý hay viện cớ chần chừ đễ lỗ càng ngày càng nặng
Nếu có Anh BC và HD ghé luôn 1 lúc thì càng vui , Sydney có dịp được gặp 3 người 1 lần .
By the way , họ gửi mấy trăm trang cho mình đọc , và dvd để giảng thêm, mà dvd thì Sydney chưa biết rip ra . giờ bảo Sydney type rồi email thì type tới bao giờ mới xong . ;)

Hehehe Anh Nam na`y, vui ta'nh ghe^ . =))
Anh no'i ddu'ng la('m . Theo HD tha^y', do su*. may ru?i thi` ddu'ng ho*n .
Sydney, kinh nghie^.m hay kho^ng kinh nghie^.m vo*'i thi. truo*`ng hie^.n ta.i ai cu~ng tu*` che^'t dde^'n bi. thuo*ng he^'t . Muo^'n a(n cha('c ma(.c be^`n thi` mua nhu*~ng stocks nhu* JJ hay Coca cola pepsi GE BA cha(?ng ha.n . Ne^u' co' lo^~ cu~ng hong so*. ddu*'t bo'ng . :D
Mi' ho^m nay market the^ tha?m wa' ne^n HD cha? buo^`n no'i luo^n . FB bu*~a nay la.i ta(ng gia', tu*` 25-34 le^n 35-38s gi` ddo' . Vo*'i cai' gia' na`y thi` wa' la` ma('c ne^n cha('c HD kho^ng ro*' vo^ dda^u, so*. bi. fo?ng tay la('m .

HD , yes .. market dạo này xuống quá , Sydney chỉ còn 1 stock thôi chưa bán thôi , còn toàn là cash :) , họ khuyên đừng mua bán gì trong lúc còn học . vì họ bảo mình chưa đủ kinh nghiệm để mua .
By the way, Sydney thích cái charting software, chắc học xong sẽ subscribe nó để sort stocks cho nhanh , trong đó nó có indicator cho mình thấy stock mình đang watch tụi big investors ( institutional investor) đang thu mua hay đang bán ra để mình mua theo hay đừng mua , hay nhảy ra nếu đang giữ nó

Sutuhaddong
05-16-2012, 01:05 PM
Ki` na`y HD kho^ng co' set ba'n cai' na`o cho top gain hay top loss he^'t, tha`nh ra lo^~ muo^'n meo' ma(.t luo^n . Gio*` thi` coi nhu* tre^~ ro^`i ...ta.i cai' na`o cu~ng o*? bottom he^t' ne^n lie^`u dde^? va^.y luo^n ...coi nhu* cu`i ro^`i ne^n hong so*. lo*? nu*~a . Hehehe
Sydney ho.c xong co' mua ba'n gi` ru? HD mua dzi' nhe . :D

baocuong
05-16-2012, 02:55 PM
Sydney học thêm về trading có chart TC2000 làm BC nhớ lại BC cũng học trading năm 1996 với Wonder Co. là công ty làm ra chart T2000.
Việc học trading cũng như theo dõi bài viết của các analysts giúp cho mình thêm kiến thức về market và mua bán stock. Tuy nhiên phải luôn luôn nhớ mình phải do homework thật cẫn thận, tự quyết định việc mua bán, không thể tin vào họ một cách tuyệt đối. Mình phải nhớ rằng nếu họ luôn luôn đúng thì họ tự mua bán stock và đã trở thành billionaire việc gì phải mất công viết bài, quảng cáo, dạy người khác để kiếm vài trăm dollars.
Từ giữa tháng tư, BC thấy market trên đường đi xuống và quyết định không mua thêm chỉ án binh bất động hoặc short thôi. Thế mà thấy alu xuống quá, ngứa tay mua thêm 2000 @ 1.47, bị lỗ hết 1 cent/share. Hy vọng nó đã ở bottom và bắt đâu lên lại.
Đa số bank stock xuống thảm hại sau vụ JPM lỗ nặng và tình hình Greece bất ổn. BC nghĩ rằng US banks đã xuống bottom hay ít ra cũng gần bottom nhất là các bank như bac, c, gs, ms. Có thể đây là cơ hội mua bank stock với giá rẽ.

Sydney
05-17-2012, 10:35 AM
Kì này HD không có set bán caí nào cho top gain hay top loss hết, thành ra lỗ muốn meó mặt luôn . Giờ thì coi như trễ rồi ...ta.i caí nào cũng ở bottom hêt' nên liều để vậy luôn ...coi như cùi rồi nên hong sợ lở nữa . Hehehe
Sydney học xong có mua bán gì rủ HD mua dzí nhe . :D

" cùi rồi nên hong sợ lở " hahaha ...
Khi nào Sydney pick stocks mà thấy thắng trên 70% thì sẽ rủ HD mua chung ha ..:)Sydney học thêm về trading có chart TC2000 làm BC nhớ lại BC cũng học trading năm 1996 với Wonder Cọ là công ty làm ra chart T2000.
Việc học trading cũng như theo dõi bài viết của các analysts giúp cho mình thêm kiến thức về market và mua bán stock. Tuy nhiên phải luôn luôn nhớ mình phải do homework thật cẫn thận, tự quyết định việc mua bán, không thể tin vào họ một cách tuyệt đốị Mình phải nhớ rằng nếu họ luôn luôn đúng thì họ tự mua bán stock và đã trở thành billionaire việc gì phải mất công viết bài, quảng cáo, dạy người khác để kiếm vài trăm dollars.
Từ giữa tháng tư, BC thấy market trên đường đi xuống và quyết định không mua thêm chỉ án binh bất động hoặc short thôị Thế mà thấy alu xuống quá, ngứa tay mua thêm 2000 @ 1.47, bị lỗ hết 1 cent/sharẹ Hy vọng nó đã ở bottom và bắt đâu lên lạị
Đa số bank stock xuống thảm hại sau vụ JPM lỗ nặng và tình hình Greece bất ổn. BC nghĩ rằng US banks đã xuống bottom hay ít ra cũng gần bottom nhất là các bank như bac, c, gs, ms. Có thể đây là cơ hội mua bank stock với giá rẽ.


"Mình phải nhớ rằng nếu họ luôn luôn đúng thì họ tự mua bán stock và đã trở thành billionaire việc gì phải mất công viết bài, quảng cáo, dạy người khác để kiếm vài trăm dollars "

Sydney cũng nghĩ vậy, nhưng bỏ ra i't tie^`n mà biết nhiều hơn trước , có tự tin hơn và biết khi nào thì nên mua , khi nào phải bán ra thì đỡ hồi hộp lo lắng rồi

PhuongNam
05-17-2012, 12:19 PM
Khi market xuống thì chỉ có mấy anh short mới thắng , nhưng chả ai dám short nhiều , lý do là khi Dow lên đến 13000 , tất cả TV đều ca ngợi đây là level mà tất cả investors đều chờ đợi để nhảy vào market , rồi Dow cũng lên 13500 , rồi từ từ rớt xuống , Dow chỉ rớt 1% , thì mấy stocks nhạy cảm xuống 3 hay 4 % . Liên tiếp mấy lần thì những em mình o bế đều xuống 10 , 15% . PN reduce khi market qua' cao , nhưng vẫn giử chút đỉnh để anh chị em có lỗ thì mình cũng góp phần .


PN cũng đã đi học nhiều lớp về trading , nhưng sau đó bị no' mời mọc chuyển tiền vào trading firm của họ , từ chối rất khó , nên không tham dự nữa .


Anh BC trade ALU ở level 1.47 , khi mảket xuống cở nào anh cũng ít bị lỗ nhiều , chờ lên 10 hay 20 cents thì bán , sau đó mua lại .
Sydney lam` dung' , ghi danh di hoc re? hon mua ban' tu`m lum . Nhung sau khi hoc xong , Sydney phai? mua TC2000 voi' gia' $30 1 thang' , co`n cai' gold thi` $89 mot thang' , do' la` cach' lam` tie^`n cua? no' anh BC oi. Nam ngoai' PN co' mua cua? thang Crammer ,no' mua gi` minh copy theo , nhung cung~ lo^? anh GM nang ne^` , vua roi no' advice mua GE gia' $20 nay GE con` chung $19 hay $18 gi` do' . Mua mot nam gia' quang? cao $299 , nhung nam sau ho. tu dong renew cho minh` voi' gia' $2000 , may PN cancel cai' credit card som hon du tru` .

baocuong
05-17-2012, 01:09 PM
Khi market lên, mua cái gì cũng có lời. Khi market xuống mua gì cũng lỗ. BC học bài học này với giá khá đắt nên khi nó xuống tự dặn lòng là không mua gì cả, nhưng đôi khi thấy rẽ quá nỗi máu tham mua rồi bị lỗ. Tuy nhiên BC cũng học thêm một bài học nữa là cái gì xuống quá thì có ngày nó phải lên, nên nếu lỡ mua rồi thì rán ôm chứ không hoảng hốt bán lỗ như hồi xưa miễn là mình đừng dùng margin đến độ bị margin call bắt buộc phải bán.
Cũng giống như PN, trước kia, ngoài việc học trading, BC cũng mua sách, newsletters của các "famous" analysts tốn tiền (tuy không nhiều lắm) nhưng kết quả chẵng khá hơn chút nào.
Anh chàng Jim Cramer rất là colorful. Anh ta chuyên môn pump các hot stock, lúc khởi đầu thì okay nhưng kẹt một điều là anh ta tiếp tục pump khi stock đã có triệu chứng rớt. Do đó ai mua stock anh ta mới bắt đầu pump thì có lời nhiều, còn nếu ai mua trể thì lỗ nặng. Do đó có người ca tụng anh ta hết mình và không ít người chữi anh ta hết chỗ nói.

Sydney
05-18-2012, 09:32 AM
Anh BC, Anh PN

Ho^`i đo' 2 anh ho.c trading , ho. da.y nhu*~ng gi` ?