1.Azadirachta indica hay Neem

2. Melia azedarach hay... faux neem (Neem giả, cái gọi là Neem)

Hai cây này trông giống nhau và có dược tánh giống nhau vì chúng cùng họ nhà xoan Meliaceae. Phạm...