Làm vè

Sau hai chai bia, ông A thấy cân cấn bèn đứng lên kiếm nhà vệ sinh. Người quen nói bộ tính trốn trả tiền rồi chuồn? Bắt phải làm một câu vè thì mới cho đi. Tức bụng sanh tình, ông A liền đọc:

Trong quần gì cộm bằng...
Việt Nam nổi nhất Giáo sư bu ồi Hiền