Biên Bản Kết Quả Bầu Cử
CÁC CƠ CHẾ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QG NAM CALI
Nhiệm Kỳ 2012-2015 - Ngày Chủ Nhật 15-04-2012

Tham chiếu thể lệ bầu cử của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali
Sau khi các thiện nguyện viên thuộc các tổ chức, hội đoàn và cá nhân trong CĐ tình nguyện đến phụ giúp phần đếm phiếu suốt tuần lễ qua, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám Sát Bầu Cử và sự chứng kiến của đại diện hai liên danh, phiá LD Thăng Tiến có Ô. Nguyễn Tấn Lạc và Cô Kathy Huỳnh, phiá LD Vì Dân có Ls Trần Sơn Hà và Ô. Richard Bùi Đẹp, cũng như sự chứng kiến của một số UCV đơn danh như Ô. Lê Ng.T. Truyền, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Manh Chí, Trần Thanh Phong và một số truyền thông vãng lai.
BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ XIN TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ:
I -TỒNG SỐ PHIẾU CỬ TRI ĐÃ BẦU TẠI 51 THÙNG PHIẾU, TRẢI DÀI TỪ LOS ANGELES, SAN BERNARDINO, SAN FERNANDO, ORANGE COUNTY ĐẾN SAN DIEGO, LÀ : 10,897 PHIẾU; SỐ PHIẾU BẤT HỢP LỆ: 130 PHIẾU - tỉ lệ: 1,19%
A- ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN GỒM 2 LIÊN DANH
1- LIÊN DANH THĂNG TIẾN đạt số phiếu: 845-
2- LIÊN DANH VÌ DÂN đạt số phiếu:. 9,922-
B-ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT GỒM 6 ĐƠN DANH
1- ỨCV NGUYỄN MẠNH CHÍ đạt số phiếu: 7,986-
2- ỨCV NGUYỄN TẤN DƯỢC đạt số phiếu: 6,986-
3- ỨCV PHẠM NGỌC KHÔI đạt số phiếu: 7,083-
4- ỨCV TRẦN THANH PHONG đạt số phiếu: 6,469-
5- ÚCV LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN đạt số phiếu: 7,778-
6- ỨCV HỒ TRỌNG THĂNG đạt số phiếu: 6,194-

II - KẾT QUẢ
A- Liên danh đắc cử vào Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG - Nam Cali:
LIÊN DANH VÌ DÂN do Ls NGUYỄN XUÂN NGHĨA làm thụ ủy
đạt số phiếu: 9,922; tỉ lệ: 91,05%
B- Năm đơn danh đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG - Nam Cali:
1- ỨCV NGUYỄN MẠNH CHÍ đạt số phiếu: 7,986; tỉ lệ 73,28%
2- ÚCV LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN đạt số phiếu: 7,778; tỉ lệ 71,37%
3- ỨCV PHẠM NGỌC KHÔI đạt số phiếu: 7,083; tỉ lệ 64,99%
4- ỨCV NGUYỄN TÂN DƯỢC đạt số phiếu: 6,986; tỉ lệ 64,10%
5- ỨCV TRẦN THANH PHONG đạt số phiếu: 6,469; tỉ lệ 59,36%

Làm tại Little Saigon, ngày 21-04-2012

Người thực hiện Biên Bản Trưởng BTC Bầu Cử - Trưởng Ban Giám Sát
TTK/ BTC Bầu Cử Phan Kỳ Nhơn Phan Tấn Ngưu
Trần Thanh Hiền


Bản sao gửi: Các Liên danh và các Đơn danh để tri hành
Giới truyền thông báo chí để nhờ phổ biến
2 attachments — Download all attachments (zipped for )