Quote Originally Posted by V2012 View Post
...
p.s 1: V chỉ dùgn IE7 thôi , máy có Firefox nhưng không dùng vì nó gây lắm điều

Câu hỏi ngoài lề một chút: should I upgrade to IE8 . Nghe nói đâu youtube stopped supporting IE7 . MAny thanks...V cứ xài IE7 cho đến khi không còn coi được YouTube .. thì chuyển cũng chưa muộn ..

V vào đây xem

http://en.wikipedia.org/wiki/Interne..._compatibility

http://ask-leo.com/should_i_install_...xplorer_9.html

Riêng tôi thì xài laptop mua 2007 Costco ~$600 Vista Home Premium, lúc nào cũng update to the latest cho Vista, AVirus, IE, Firefox, Chrome .. máy 5 tuổi, nhiều khi để chạy suốt 2,3 ngày không có vấn đề gì cả .