KHAI
Chết mẹ... tiêu rồi ... nó có KHAI
Chuyến này cả lũ khổ vì KHAI.
Vô tù đêm đến mang tra hỏi.
Xộ khám suốt ngày bắt buộc KHAI.
Ít kẻ cứng đầu mà nín được.
Nhiều thằng mất vía mở mồm KHAI.
Chuyện từ quá khứ giờ lên thớt.
Tính kế để chuồn chuyện nó KHAI.
Mayngan2