Nhị Nương Việt Đức đã hoạ thơ thì nhị đây phải vào đáp lễ thôi.


Áo Sắc Ti Gôn Xuân Xưa

Sắc Ti Gôn thắm màu áo lụa
Người xuân xưa một thủa xa rồi
Tháng ngày tiết đến mùa trôi
Tà tơ bóng lạc! Hình phôi pha hình

Ai thơ để chuyện mình dạ nhớ
Lòng vấn vương tình lỡ không thành
Về đâu áo lụa xuân thanh
Màu Ti gôn cũ đường quanh vắng làn


Thiệt là tình! Hoạ thơ chi cho nhị tôi nhớ áo lụa xuân xưa của người ta vậy hả Nhị Nương Việt Đức??? Khà khà.

Thân,

Nhị