Vai Hồ Thỉ, Vai Tang Bồng

Mơ ngày dòng thả đò trôi
Tai nghe hạc tiếng vang đồi đông mây

Tà dương dõi bóng trăng gầy
Khoang tay chén rượu vơi đầy đón canh
Xa xa vẳng nhịp trống thành
Triều âm sóng nổi xô gành đá sông

Mơ ngày ta với tiểu đồng
Vai hồ thỉ, vai tang bồng đăng non


Cố Quận

(569)