Cỏ có thử gữi pm, nhưng thấy huynh không nhận pm,còn email thì sao nó cũng không chạy?!