...Welcome to the second floor: đi bộ 14 tiền, đi thang máy 16 tiền rưỡi (chắc để khuyến khích người ... năng vận động! )

*video: