Xin phép NganHa mang qua đây cho dễ tập nha.

Cám ơn bạn nhìu nhìu
vận công điều tức Hòan nhiên