Trước năm 1972 thi vào Đại Học Sư Phạm khó lắm vì ĐHSP không lấy vào năm thứ nhất, mà thi vào từ những sinh viên có chứng chỉ năm thứ nhất trường ĐH khác vào. Muốn vào ban Toán phải có chứng chỉ MPC, MGP của ĐHKH rồi mới thi vào (đậu mới được học) và đặc biệt là không có lấy dự khuyết. Hồi đó thấy những quyển sách Toán, Lý Hoá mà ghi "tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và Cử Nhân Giáo Khoa Toán" thấy bắt ham luôn. Sau năm 1972 thì lấy thẳng Tú Tài 2 vô.
Kể cũng đúng vì đào tạo ra con người thì người thầy phải ngon lành chứ! Lương Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp lúc mới ra trường là (chỉ số 470), còn đệ nhất cấp là 410. Khi tốt nghiệp, ra phòng Khánh Tiết (Viện Đại Học Sài Gòn) để chọn nhiệm sở, chọn theo thứ tự hạng cao xuống thấp khi thi ra trường. Nhận Sự Vụ Lệnh Bổ Nhiệm và Sự Vụ Lệnh Bổ Dụng ngay sau khi chọn nhiệm sở xong.

Dalat