Tiếng này có năm 1970 ở ngoài Bắc, không biết phải Hà Nội không dán đại ở đây:(nguồn sau ảnh)