Có chị kia nói với cha bề trên của chị, “Lạy Cha, con có một vấn đề. Hai con vẹt cái của con chi nói, 'Chào Đẹp trai. Có thích cùng chúng em sung sướng?'"

“Chả phải lo,” Cha Bề trên nói. “Cha có hai con vẹc đực chỉ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh suốt ngày. Ta sẽ cho chúng nó vào ở chung một lồng - thế nào rồi chúng cũng sẽ không phát biểu như vậy nữa.”

Ngày hôm sau, người phụ nữ mang hai con vẹt cái của chị đến nhà cha bề trên. Hai con vẹt đực ở trong lồng đang lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện. Khi người phụ nữ thả hai con vẹt cái vào lồng, chúng kêu lên, “Chào Đẹp trai. Có thích cùng chúng em sung sướng?”

Thì con vẹt đực này với con đực kia, “Cất chuỗi hạt đi, Frank ơi. Lời cầu nguyện của chúng mình đã được Chúa đáp!”

Nguồn: Readers Digest