theo quán tính vật lý thì khi một vật thể di chuyển, các phụ tùng cũng đòng đưa vậy mà. Quất bánh ú cũng được thầy Ti.