Cuối cùng, người không đến.
Thư đến thay người.
Chiếc phong bì đã ố vàng.
Màu thời gian. Có lẽ.

Nét chữ sắc cạnh. Lạnh.
Đọc?
Không đọc?

Chiều trầm ngâm chìm hiên vắng.
Ngọn cỏ úa lời gió lay.

Có mùa thu nào lá đỏ.
Dấu yêu.
Bay.