Nhật đã hứa chi thêm mấy tỉ trang trải tình trạng đồn trú
của quân đội Mỹ nơi đó nên chi phí xây tường sẽ phải để
Việt Nam trả.