Quote Originally Posted by Triển View Post

. Lạc quan lạc quan!
Còn nước còn tát