Đính tà:
Câu sai là: "hốt hết tiền nó ăn hồi trước xong trả lại VN."
Câu trúng là: "hốt hết tiền nó ăn hồi trước xong trả nó về lại VN".