Người Mỹ gốc Do Thái


https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BB%B9_g%E1%BB%91c_Do_Th%C3 %A1i
Người Mỹ gốc Do Thái đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc