Quote Originally Posted by ốc View Post
Tị nạn ở nước ngoài thì gọi là lưu vong. Tị nạn ở trong nước thì gọi là di tản chiến thuật.
Tị nạn ngay trong nước thì gọi là lưu bị.