Quote Originally Posted by Triển View Post
Có thể là học tập từ tư tưởng sô vanh, sô diễn trong lý tưởng của Trâm mập. Coi dân tộc da voàng là trên hết, chỉ đứng sau da ... trắng thôi.
Trâm là da cam mà.

Khủng hoảng ngay ở chóp bu, trên đầu não thì giả mù với giả điếc không chịu nhìn nhận, lại chỉa mũi dùi về hướng người di dân mới đến để đánh lạc hướng dư luận.