Ở Đức sắp có nhà thờ 4.0 chứ Thuỵ Điển đã có tới nhà xí 4.0
từ phia rồi.
Tờ Spiegel của Đức đồn rằng ở Thuỵ Điển trả tiền mặt là lỗi
thời ba trăm sáu. Chỉ còn khoảng 19% dịch vụ trả tiền mặt.
Còn bao nhiêu là dùng thẻ hết (nghe nói cái bang Thụy Điển
hoá duyên cũng bằng thẻ). Từ ngày nhà băng Thưy Điển tư
hữu hoá toàn diện, người ta đẩy mạnh việc dùng thẻ tránh dùng
tiền mặt để tiết kiệm các dịch vụ chuyển vận ..v.v.v thêm phí tổn
vô ích.
Hình bên dưới là nhà cầu 4.0 ở Thuỵ Điển. Liệu tin đồn và hình
ảnh này có điêu không thì phải nhờ nữ bếp trưởng Du Lan kiểm
chứng:
/* nguồn: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soz...a-1231216.html