Trong các tác phẩm của Lê Trọng Nguyễn, Nắng Chiều phổ thông nhất, nhưng Sao Đêm là tác phẩm ông ưng ý nhất về nghệ thuật

Sao Đêm (Lê Trọng Nguyễn) Phạm Anh Dũng hát:

https://clyp.it/xr1sbk14