Register
Results 1 to 2 of 2
 1. #1

  Đường Về Xứ Phật

  Đường Về Xứ Phật - Tập 1

  Mục lục
  Thư ngỏ
  Thay lời tựa
  Lời bạt
  Chương I
  Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu
  Duyên Phật pháp
  Người tín đồ chân chánh của Phật giáo
  Vị minh sư Phật giáo
  Đạo phật là một tôn giáo tự lực
  Chương II
  Có sáu nghề ác
  Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe, và không nghi
  Chánh nghiệp và chánh mạng
  Niềm tin
  Đạo và đời
  Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ vượt thoát cuộc sống thế gian
  Pháp hành
  Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường
  Tứ niệm xứ vô lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định
  Dứt bỏ danh lợi trong đạo
  Sống trầm lặng
  Sanh đã tận phạm hạnh mới xong
  Bốn Thánh Định
  Chương III
  Nhiệt tâm
  Pháp môn dẫn tâm
  Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn
  Định sáng suốt
  Tỉnh thức lợi ích gì?
  Tâm bất an
  Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?
  Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?
  Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị
  Trạng thái hơi thở trong bốn thiền
  Tu như thế nào để tâm không phi phạm hạnh?
  Phạm hạnh
  Hướng tâm các hành ngưng nghỉ
  Năng khiếu
  Trí tuệ
  Mục đích Chánh Niệm Tĩnh Giác là gì?
  Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?
  Buồn chán khi xả tâm không được
  Nhân quả
  Tâm sắc dục
  Chánh kiến
  Đạo và đời
  Chánh trị
  Thông minh
  Triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng
  Luật nhân quả
  Ngẫu nhiên
  Số mệnh
  Sách đạo đức
  Phá hôn trầm, thùy miên
  Đức Phật không làm chủ nhân quả

 2. #2
  Đường Về Xứ Phật - Tập 2

  Lời nói đầu
  Bức tâm thư
  Lòng thương vô bờ bến của một vị Thầy
  Tứ bất hoại tịnh
  Niệm Phật
  Niệm Pháp
  Niệm Tăng
  Niệm Giới
  Tu định hiện tại an lạc trú
  Định sáng suốt
  Khi tu xong còn tham, sân, si nữa không?
  Phiền não tức bồ đề
  Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa?
  I- Định vô lậu câu hữu ngũ uẩn
  II- Định vô lậu câu hữu Tứ niệm xứ
  III- Định vô lậu câu hữu Tứ chánh cần
  IV- Định vô lậu câu hữu nhân quả
  V- Định vô lậu câu hữu Tứ diệu đế
  Chân lí thứ nhất “Khổ đế”
  Chân lý thứ hai “Tập đế”
  Chân lý thứ ba “Diệt đế”
  Chân lý thứ tư “Đạo đế”
  Lớp thứ nhất: “Chánh kiến”
  Lớp thứ hai: “Chánh tư duy”
  Lớp thứ ba: “Chánh ngữ”
  Lớp thứ tư: “Chánh nghiệp”
  Lớp thứ năm: “Chánh mạng”
  Lớp thứ sáu: “Chánh tinh tấn”
  Lớp thứ bảy: “Chánh niệm”
  Lớp thứ tám: “Chánh định”
  VI- Định vô lậu câu hữu Tứ vô lượng tâm
  VII- Định vô lậu câu hữu Tứ bất hoại tịnh
  VIII- Định vô lậu câu hữu Định niệm hơi thở
  IX- Định vô lậu câu hữu pháp bất tịnh
  X- Định vô lậu câu hữu Thập nhị nhân duyên
  Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm tứ
  Làm việc biết làm việc có xả tâm không?
  Không chống đối va chạm
  Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu cho kết quả?
  Sắc dục
  Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng
  Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?
  Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng
  Nhập Tứ thiền có phải là A la hán không?
  Bồ tát Quan Thế Âm
  Chơn tâm
  Tưởng uẩn
  Độ người
  Ái kiết sử
  Sát sanh mà không tội
  Đệ tử vi phạm nói xấu thầy tổ
  Chùa to phật lớn
  Nhục thân
  Văn thù sư lợi
  Am thất
  Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo
  A- Thần thông
  B- Hãy cảnh giác thần thông
  C- Tịnh chỉ hơi thở
  Không được nói người khác là sai
  Tham danh
  Kinh sách là chiếc bè qua sông
  Tam Minh
  Tu viện nuôi nhiều người
  Thiện lai Tỳ kheo
  Cáo lỗi  BẬC A LA HÁN

  Bậc A La Hán xut hin ra đời s làm sng li Gii lut qua Phm hnh ca Người. Vì thế, Đo Pht còn là bc A La Hán còn, Đo Pht mt là bc A La Hán mất.


 

 

Similar Threads

 1. Con Đường Mới ...
  By LeThu in forum Nhân Văn
  Replies: 2
  Last Post: 12-17-2014, 01:55 PM
 2. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Tùy Bút
  Replies: 22
  Last Post: 02-24-2012, 03:33 AM
 3. Đường vào hộp thư ...
  By Rong Rêu in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
  Replies: 7
  Last Post: 02-18-2012, 05:40 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 12-08-2011, 02:40 AM
 5. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Thử Chữ Việt
  Replies: 1
  Last Post: 09-20-2011, 07:35 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 02:43 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh