Quote Originally Posted by Đậu View Post
Có thể là 100000 ông Việt nam đã mua tặng quý phu nhơn nhân của mình chăng?
Chắc chỉ có 99998 ông thôi. Anh Triển bảo đảm mua luôn 3 cuốn cho vợ lớn vợ bé đọc.