Quote Originally Posted by Hồng Y Nương View Post
Nghĩ cũng lạ ? , mở ra một topic riêng thì Phố đâu bắt trả tiền hàng tháng đâu hè ? . Tự dưng cứ vô nhà bà Mưa coi như chỗ không người .
Em đoán chắc là muốn giới thiệu truyện cho chị Mưa đọc thử.