Muốn làm một cái nick mới vô đại khái tự nịnh mình mà hông được.
Sao người anh em quảng cáo này làm được. Chỉ mánh tui cái đi! Có phải hối lộ
ai gì hôn?