Sau khi chứng đạo dưới cội Bồ đề, đức Phật Thích Ca Mâu Ni triển khai bốn chân lý của loài người, để trở thành một môn học đạo đức nhân bản - nhân quả, giúp cho con người biến cảnh thế gian thành cảnh Thiên Đàng, Cực Lạc.

MỤC LỤC

Mục lục
Lời nói đầu
Trưởng lão
Hỗ thẹn
Khó! Khó! Khó
Có hai lộ trình
Đừng nên dạy đạo khi mình tu chưa xong
Vượt dòng sinh tử
Biết rõ sự tái sanh trong tương lai
Xác định các pháp tu tập
Kệ lúc thành đạo
Tứ chánh cần
Lòng tin chân chánh
Thiền xả tâm
Pháp hướng tâm
Thiền thứ tư
Không sở hữu
Bậc chiến thắng
Bà la môn
Chọn bạn
Thiền định
Trí ngu
Hạnh và minh
Bậc hiền trí
Tâm bất động
Niết bàn
Khi nào ngồi kiết già tu tập
Bảy diệu pháp
Hạnh đức và trí đức
Kinh Bát Thành
Thứ nhất: Sơ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ hai: Nhị thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ ba: Tam thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ tư: Tứ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ năm: Từ tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ sáu: Bi tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ bảy: Hỷ tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Thứ tám: Xả tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành
Niệm Phật
Điều phục tâm mình

-----------------------------
(Nguồn: https://thuvienthaythonglac.net/kinh.../sach-xuat-ban)