Rốt cuộc thì ai là tay sai? Đờm vĩnh viễn hay là hai ông ký giả này?
Biện hộ giùm cho Đờm chăng?