Ai còn lưu luyến cũng tới hồi chay tia!Windows 7 support will end on January 14, 2020