Nền kinh tế có thể bị suy sụp, sự phát triển kinh tế có thể bị làm gián đoạn.

Nhưng "gây đứt gãy kinh tế" thì cách chọn lựa từ ngữ khi đọc diễn văn của "đại biểu" như là có trình độ văn hóa từ ngã ba chuồng bò./* nguồn: vnexpress