4 bước tối ưu hóa giọng thu âm qua Audacity 3 (miễn phí ở đây: https://www.audacityteam.org/) :

  • lọc xè (noise reduction) theo mẫu Noise reduction 12db, Sensitivy 6, Frequence smoothing 3
  • cân bằng âm lượng (compressor) theo mẫu Threshold -12db, Noise floor -40, ratio 2:1, Attack time 0.20, Release time 1.0
  • giới hạn cường độ (limitter) theo mẫu Type Hard limit -4db, Holds 10 sec.
  • cân bằng tín hiệu âm thanh (filter curve hay còn gọi là EQ - Equalizer) theo mẫu Bass boots 3db, Trebble boots để mặc định