Nhớ cái này phải hôn anh Tôm? Đêm Thánh Vô Cùng, năm xửa năm xưa….
Blue Christmas nghe rất….blue! Còn nói gọn nghẽ như kiểu người trong nước thời nay là "nghe rất là tâm trạng!"