Quote Originally Posted by ốc View Post
Những người làm kinh doanh, buôn bán họ có thể làm chính trị mà không cần phải là chính trị gia, không cần ứng cử và giữ chức vụ trong chính quyền. Rất nhiều người dùng tiền của mình để vận động cử tri cho người khác, hay để mua ơn huệ. Một số khác thì được tín nhiệm vì sự thành công của họ trong các lãnh vực kinh tế, tài chính, và hoạt động chính trị trong vai trò cố vấn, điều hành mà không cần qua các kỳ tranh cử.

Những người làm kinh doanh, buôn bán họ làm chính trị mà không cần có lập trường, lý tưởng gì rõ rệt và có thể hợp tác với bất cứ phe phái hay chế độ nào, lợi ở đâu thì chầu ở đấy, gió chiều nào cũng phất được cả.
Thì ra Ốc đang nói về "hệ thống hành lang". Xã hội nào, quốc gia nào cũng có cái
hệ thống hành lang dài dằng dặc này. Không có lobbying thì không tạo thành xã hội.
Họ là một nhóm lợi ích trong xã hội. Nhưng cũng vì nằm dưới danh nghĩa kinh tế, tài
chính để ảnh hưởng và có lợi ích cá nhân mà ít được mọi người chú ý đến.