PDA

View Full Version : Visual Studio CodeTriển
09-24-2020, 03:24 AM
Bữa nay mới biết có em này cool hơn Eclipse chút: Visual Studio Code, cũng miễn phí và lượm ở đây https://code.visualstudio.com/

Em này cũng có sẵn plugins nối với nhiều Sub Version Systems khác nhau.

https://code.visualstudio.com/assets/blogs/2020/07/27/11-sortpy-cropped.png