Đã sửa theo yêu cầu của Hương-Trầm.

Chúc bạn vui với Phố.

Ôn Hòa Mod