Chúng tôi nhận được tin:

Ông Trần Đình Trường
Giám Đốc Khách sạn Carter tại thành phố New York.

Đã từ trần vào ngày 6 tháng 5, 2012 tại New York.

Hưởng thượng thọ 83 tuổi.

Trong nhiều năm qua, Ông đã giúp đồng bào Việt Nam từ khắp nơi về New York
tham dự Diễn Hành Văn Hóa, được ngụ tại khách sạn Carter miễn phí.