Hình ảnh Nhà văn Văn Quang với tràng hoa,
đ
ến viếng tang quyến Thi Sĩ Tô Kiều Ngân...