Quote Originally Posted by TL4 View Post
Sao đầm già lại chuộng phi công trẻ? Heh heh.
Tại bình accu mạnh, nạp lia lịa.Quote Originally Posted by XXG
Nhiều khi "bu-ri" của người ta là loại "bu-ri" nhỏ híu (by DNA?) lại cũ mèm, rồi lấy "lửa" đâu mà "nạp" (?).
Thấy "nhỏ nhưng có võ" chớ. Cái này chắc do hết bình.