Có ti' chuyện nhỏ xin hỏi có anh chị em nào rành 6 câu Powershell không xin cho hỏi tí? Đại khái là có blobs gửi trong Database (MSSQL 2008), bây giờ làm sao lấy ra nhớ xuống file system? Dùng ADODB Stream mần răng sao mình làm ra chẳng thấy file ra cái giống gì hết. Thất vọng tràn trề.