Bạn đã có từng đừng phía sau lưng
kỹ sư điện toán hoặc lập trình viên
chưa?livecoding.tv có vụ chiếu trực tiếp
các công việc thảo chương ví dụ như
viết chương trình trò chơi, viết lập trình
cho một sản phẩm nào đó. Tôi thấy ngôn
ngữ lập trình cũng rộng rãi, gồm có hầu
hết các món ăn chơi như:

  • Java (Android)
  • Python
  • Javascript
  • Ruby
  • Obj-C/Swift
  • SQL C/C++/C#
  • PHP
  • HTML/CSS
  • ...

Tuy nhiên chỗ này không chủ trương cho
người vỡ lòng, chỉ cho người chuyên nghiệp.
Nếu các bạn không phải là người chuyên
nghiệp thì xem coi có bạn bè, con cái, người
quen làm nghề nghiệp này thì giới thiệu cho
họ biết.
Cá nhân tôi thì thấy khá. Các lập trình viên
trình bày rất thân thiện, thoải mái.
Số người truy nhập platform để xem còn khá
khiêm nhường.