cảm ơn Bonita,
xin cứ tuỳ nghi xử dụng
cũng như lnl , đang làm nhiệm vụ "chuyển lửa" vậy mà
thân mến chúc vui.