Du lịch Cam bu chia bằng xe ôm.

http://www.bbc.com/news/magazine-38827372