Bắt người khác đem về Việt nam đến giờ bị người khác bắt đem về Đức. Anh Tú trở thành anh tù.

Đạo trời báo phục chỉnh ghê
Khéo thay một mẻ kéo về tận nơi

(Công đường tân thanh)