Phòng Truyện là nơi bạn chia sẻ những truyện ngắn, truyện dài bạn đã đọc và yêu thích. Y/C các bạn tránh đăng những thể loại như thơ, vui cười, triết lý vụn v.v…. ở phòng này.

Xin tác giả di chuyển các bài đã đăng nhưng không thuộc thể loại “Truyện” tới các phòng thích hợp. Thành thật cám ơn các bạn.

Thay Mặt BĐH,
NgheThuatMOD