Register
Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Đường Về Xứ Phật

  Đường Về Xứ Phật - Tập 1

  Mục lục
  Thư ngỏ
  Thay lời tựa
  Lời bạt
  Chương I
  Người cư sĩ đến với đạo Phật trước tiên cần thông hiểu
  Duyên Phật pháp
  Người tín đồ chân chánh của Phật giáo
  Vị minh sư Phật giáo
  Đạo phật là một tôn giáo tự lực
  Chương II
  Có sáu nghề ác
  Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe, và không nghi
  Chánh nghiệp và chánh mạng
  Niềm tin
  Đạo và đời
  Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ vượt thoát cuộc sống thế gian
  Pháp hành
  Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường
  Tứ niệm xứ vô lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định
  Dứt bỏ danh lợi trong đạo
  Sống trầm lặng
  Sanh đã tận phạm hạnh mới xong
  Bốn Thánh Định
  Chương III
  Nhiệt tâm
  Pháp môn dẫn tâm
  Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn
  Định sáng suốt
  Tỉnh thức lợi ích gì?
  Tâm bất an
  Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?
  Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?
  Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị
  Trạng thái hơi thở trong bốn thiền
  Tu như thế nào để tâm không phi phạm hạnh?
  Phạm hạnh
  Hướng tâm các hành ngưng nghỉ
  Năng khiếu
  Trí tuệ
  Mục đích Chánh Niệm Tĩnh Giác là gì?
  Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?
  Buồn chán khi xả tâm không được
  Nhân quả
  Tâm sắc dục
  Chánh kiến
  Đạo và đời
  Chánh trị
  Thông minh
  Triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng
  Luật nhân quả
  Ngẫu nhiên
  Số mệnh
  Sách đạo đức
  Phá hôn trầm, thùy miên
  Đức Phật không làm chủ nhân quả

 2. #2
  Đường Về Xứ Phật - Tập 2

  Lời nói đầu
  Bức tâm thư
  Lòng thương vô bờ bến của một vị Thầy
  Tứ bất hoại tịnh
  Niệm Phật
  Niệm Pháp
  Niệm Tăng
  Niệm Giới
  Tu định hiện tại an lạc trú
  Định sáng suốt
  Khi tu xong còn tham, sân, si nữa không?
  Phiền não tức bồ đề
  Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa?
  I- Định vô lậu câu hữu ngũ uẩn
  II- Định vô lậu câu hữu Tứ niệm xứ
  III- Định vô lậu câu hữu Tứ chánh cần
  IV- Định vô lậu câu hữu nhân quả
  V- Định vô lậu câu hữu Tứ diệu đế
  Chân lí thứ nhất “Khổ đế”
  Chân lý thứ hai “Tập đế”
  Chân lý thứ ba “Diệt đế”
  Chân lý thứ tư “Đạo đế”
  Lớp thứ nhất: “Chánh kiến”
  Lớp thứ hai: “Chánh tư duy”
  Lớp thứ ba: “Chánh ngữ”
  Lớp thứ tư: “Chánh nghiệp”
  Lớp thứ năm: “Chánh mạng”
  Lớp thứ sáu: “Chánh tinh tấn”
  Lớp thứ bảy: “Chánh niệm”
  Lớp thứ tám: “Chánh định”
  VI- Định vô lậu câu hữu Tứ vô lượng tâm
  VII- Định vô lậu câu hữu Tứ bất hoại tịnh
  VIII- Định vô lậu câu hữu Định niệm hơi thở
  IX- Định vô lậu câu hữu pháp bất tịnh
  X- Định vô lậu câu hữu Thập nhị nhân duyên
  Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm tứ
  Làm việc biết làm việc có xả tâm không?
  Không chống đối va chạm
  Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu cho kết quả?
  Sắc dục
  Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng
  Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?
  Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng
  Nhập Tứ thiền có phải là A la hán không?
  Bồ tát Quan Thế Âm
  Chơn tâm
  Tưởng uẩn
  Độ người
  Ái kiết sử
  Sát sanh mà không tội
  Đệ tử vi phạm nói xấu thầy tổ
  Chùa to phật lớn
  Nhục thân
  Văn thù sư lợi
  Am thất
  Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo
  A- Thần thông
  B- Hãy cảnh giác thần thông
  C- Tịnh chỉ hơi thở
  Không được nói người khác là sai
  Tham danh
  Kinh sách là chiếc bè qua sông
  Tam Minh
  Tu viện nuôi nhiều người
  Thiện lai Tỳ kheo
  Cáo lỗi  BẬC A LA HÁN

  Bậc A La Hán xut hin ra đời s làm sng li Gii lut qua Phm hnh ca Người. Vì thế, Đo Pht còn là bc A La Hán còn, Đo Pht mt là bc A La Hán mất.


 3. #3
  Đường Về Xứ Phật - Tập 3

  Mục lục

  Lời nói đầu


  Pháp hướng tâm


  Thú chơi hoa kiểng


  Chẳng thương, chẳng ghét


  Cách thức gom tâm


  Tâm bung ra hoặc rơi vào vô ký


  Hôn trầm và lười biếng


  Buồn chán


  Muốn xả những lỗi lầm


  Tu định vô lậu trong tất cả hành động và việc làm


  Có sự điều khiển trong hơi thở là chưa nhập định


  Trạng thái an ổn không có liên tục


  Có trạng thái an ổn rồi mới nhập định


  Ngồi thiền lưng đau, nhức và chân tê cứng


  Lưng thụng


  Ngồi thiền bị kiến bò


  Sự tỉnh thức tự nhiên là định


  Hạnh độc cư


  Hơi thở thiền định


  Làm say mê quên hướng tâm có mất tỉnh thức không?


  Một người chứng tứ thiền, đắc tam minh có khi nào chết bất ngờ không?


  Con cái là nhờ đức cha mẹ


  Lỡ tay làm chúng sanh chết thì phải làm sao?


  Bằng cách nào kiếp sau gặp được chánh Phật pháp


  Nhập tam thiền có hết lậu hoặc chưa?


  Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa?


  Tam minh


  Tầm tứ


  Bồ tát quan âm do tưởng sao có sự linh thiêng?


  Có cõi trời không?


  Chánh kiến


  Sau khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?


  Khi nhập diệt đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng?


  Có phải phật là trí tuệ của một vị minh sư không?


  Ánh sáng trí tuệ


  Diệt ngã


  Thiểu dục tri túc


  Tỉnh giác


  Thế giới siêu hình


  Tu tập có đối tượng


  Xả sạch


  Tâm như đất


  Độc cư


  Về kết quả bản thân


  Trai hay là chay


  Ức chế tâm


  Kinh năm ba


  Phương pháp tu tập cho người già


  Tu tập giới chưa đủ


  Duyên nhân quả


  Hồn về nhập cô đồng


  Xin quẻ


  Nhà ngoại cảm


  Sự lừa đảo của đồng cốt


  Tưởng lực


  Thần giao cách cảm


  Tưởng ấm


  Thấy ma


  Năng lực của tưởng


  Câu chuyện liêu trai


  Sống là tu


  Con người từ đâu sanh?


  Tưởng tri và thật tri


  Phạm hạnh


  Thế giới siêu hình không có


  Gọi hồn


  Mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy


  Khám phá sự bí ẩn


  Thay lời kết luận


  Nơi xuất phát thế giới siêu hình


  Để trả lời những câu hỏi của giáo sư trần phương về thế giới siêu hình


  Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống


  Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã


  Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng


  Phụ chú I


  Tử biệt sanh ly là một sự đau khổ của kiếp người


  Phụ chú II


  Tu tập tứ niệm xứ


  Tưởng uẩn


  Trong khi tu tập tứ niệm xứ có học tập hay làm một việc gì khác được không?


  Kiêu mạn


  Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào?


  Tâm bất động không phải là tâm kham nhẫn


  Tâm không chướng ngại pháp thì tác ý: tâm thanh thản, an, lạc và vô sự, còn có chướng ngại pháp thì tác ý: ác
  pháp lui!


  Khi tác ý bệnh lui đi có phải là tưởng không?


  Tu tứ niệm xứ có cần ngồi kiết già hay không?


  Phụ chú III


  Sống tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian


  Vị A la hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ


  Khẩu khí A la hán


  Khả năng làm việc phi thường


  Mang lấy nghiệp thảm hại


  Hai tâm đó có khác nhau không?


  Duy trì tuổi thọ


  Góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp


  Bất kì tôn giáo nào đều có những lý luận: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo…”


  Con người khổ vì thiếu nền đạo đức nhân bản - nhân quả
  GIỚI LUẬT  Giới luật như chiếc chìa khóa để mở cửa thiền định, người tu sĩ cũng như người cư sĩ tu tập thiền định mà không giữ gìn giới luật thì không bao giờ bước vào cửa thiền định được. Thiền định của Phật giáo chỉ giành cho những người giới luật nghiêm chỉnh. Xin các bạn lưu ý!
  Last edited by Kiên Bùi; 04-02-2021 at 05:13 AM.

 

 

Similar Threads

 1. Con Đường Mới ...
  By LeThu in forum Nhân Văn
  Replies: 2
  Last Post: 12-17-2014, 01:55 PM
 2. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Tùy Bút
  Replies: 22
  Last Post: 02-24-2012, 03:33 AM
 3. Đường vào hộp thư ...
  By Rong Rêu in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
  Replies: 7
  Last Post: 02-18-2012, 05:40 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 12-08-2011, 02:40 AM
 5. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Thử Chữ Việt
  Replies: 1
  Last Post: 09-20-2011, 07:35 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 03:10 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh