Bữa nay mới biết có em này cool hơn Eclipse chút: Visual Studio Code, cũng miễn phí và lượm ở đây https://code.visualstudio.com/

Em này cũng có sẵn plugins nối với nhiều Sub Version Systems khác nhau.