Năm mới đén thăm. Người đã cao tuổi nhưng khi hỏi chuyện thi phú thì thấy vui ra. Các Bác "bạn thơ" đã lần lượt qua đời, người bùi ngùi nhắc đến thấy tội lắm. Tôi xin phép đăng lại đây nhỡ mai này thất lạc, mong người tìm đuọc chút an vui tuổi già.

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Phật tự trầm gây bát ngát hương
Trần tâm chợt ngộ lẽ vô thường
Công danh ơi hỡi! Sơn đầu tuyết
Phú quí ô kìa, thảo thượng sương
Dứt bỏ dây oan nương cõi phúc
Xoá tan niềm tục nước cành dương
Nhân sinh còn lạc trong mê lộ
Cảnh tỉnh, chùa vang vọng tiếng chuông