Cầu xin, khẩn nài, đòi hỏi hay đề nghị?

/src.: VOA - https://www.voatiengviet.com/a/6298857.html

/src.: Khai Trí Tiến Đức - http://www.vietnamtudien.org/vntd-kttd/g-h-i-y.html